Andmekaitse teatis UTA veebileht

1. Töötlemise eest vastutav töötleja

1.1 UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Vastutav töötleja vastavalt artikli 4 (7) ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt on UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (edaspidi ka UTA, me, meie jne.).

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Straße 1
163801 Kleinostheim
Tel: +49 6027 - 509-0
E-post: info@uta.com
Veebileht: www.uta.com

Vastutava töötleja esindaja:
Pierre Jalady

1.2 UTA riiklikud või kontserni kuuluvad ettevõtted

Kui kasutate UTA veebisaiti muudes keeltes kui saksa ja inglise keeles, vastutab tavaliselt koos UTA-ga veebilehe kaudu toimuva töötlemise eest GDPR artikli 26 tähenduses vastav UTA riiklik ettevõte või mõni muu kontserni kuuluv ettevõte. Soovi korral esitame teile hea meelega lepingu olulised lepingutingimused GDPR artikli 26 kohaselt.

2. Andmekaitseametniku kontaktandmed

Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust posti teel ülaltoodud aadressil, kui kirjale on lisatud "andmekaitseametnik", või e-posti teel aadressil datenschutz@uta.com.

Teade:

Kui võtate meiega ühendust e-posti või kontaktvormi kaudu, salvestame teie esitatud andmed (teie e-posti aadress, teie palve, nimi ja vajadusel telefoninumber), et vastata teie küsimustele. Pärast seda, kui andmete säilitamine ei ole enam vajalik, kustutame antud viisil kogunenud andmed või piirame töötlemist, kui on olemas õiguslikud säilitamiskohustused.

3. Üldine teave andmetöötluse kohta

3.1 Isikuandmete töötlemise ulatus
Võite olla kindel: me salvestame teie andmeid ainult teie päringute täitmiseks, meiega sõlmitud lepingute täitmiseks ja töötlemiseks (sealhulgas maksete töötlemiseks ja vajaduse korral krediidihindamiseks) ning meie enda turunduslikel eesmärkidel. Töötlemine toimub alati vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja Saksamaa föderaalsele andmekaitseseadusele (BDSG).

Kui te esitate meile päringu, küsite meilt hinnapakkumist või sõlmite meiega lepingulise suhte, töötleme teie isikuandmeid.

3.2 Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kuivõrd me töötleme teie isikuandmeid nõusoleku alusel, on GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt a õiguslikuks aluseks.

Kui töötleme isikuandmeid teiega sõlmitud lepingulise suhte täitmiseks, siis töötleme isikuandmeid GDPR artikli 6 lõike 1 punkti b alusel. See kehtib ka töötlemistoimingute kohta, mis on vajalikud lepingueelsete meetmete rakendamiseks.

Kuivõrd teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie ettevõttele pandud õigusliku kohustuse täitmiseks, on GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt c õiguslikuks aluseks.

Kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi kaitsmiseks ja kui teie huvid, põhiõigused ja -vabadused ei kaalu üles esmalt nimetatud huvi, siis kohaldatakse GDPR  artikli 6 lõike 1 punkti f töötlemise õigusliku alusena.

3.3 Andmete kustutamine ja säilitamisaeg

UTA blokeerib või kustutab teie isikuandmed niipea, kui töötlemise eesmärk ei ole enam asjakohane. Säilitamine võib toimuda ka juhul, kui see on ette nähtud Euroopa või siseriikliku seadusandja poolt liidu määrustes, seadustes või muudes eeskirjades, millele me vastutava töötlejana allume. Teie isikuandmed blokeeritakse või kustutatakse ka sellisel juhul, kui eespool nimetatud normidega ettenähtud säilitamisperiood lõpeb, välja arvatud juhul, kui andmete edasine säilitamine on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.

4. UTA.com veebilehe toimimine

4.1 Üldiste andmete ja teabe kogumine

Meie veebileht kogub iga veebilehe külastamisega mitmeid üldisi andmeid ja teavet. Need üldandmed ja teave salvestatakse serveri logifailidesse.

Salvestada võib järgmisi isikuandmeid:

(1) kasutatud brauseri tüübid ja versioonid,
(2) juurdepääsusüsteemis kasutatav operatsioonisüsteem,
(3) veebisait, millelt juurdepääsusüsteem jõuab meie veebisaidile (niinimetatud suunaja),
(4) alamveebilehed, millele pääseb ligi meie veebisaidi juurdepääsusüsteemi kaudu,
(5) veebisaidile juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, (6) internetiprotokolli (IP) aadress,
(6) juurdepääsusüsteemi internetiteenuse pakkuja ja
(7) muud sarnased andmed ja teave, mis aitavad ära hoida ohtu meie IT-süsteemide vastu suunatud rünnakute korral.

Neid üldandmeid ja teavet kasutades ei tee me mingeid järeldusi teie isiku kohta. See teave on pigem vajalik selleks, et

(1) pakkuda meie veebisaidi sisu õigesti,
(2) optimeerida meie veebisaidi sisu ja selle reklaamimist,
(3) tagada meie infotehnoloogiasüsteemide ja veebilehe tehnoloogia pikaajaline toimimine ning
(4) anda õiguskaitseasutustele küberrünnaku korral süüdistuse esitamiseks vajalikku teavet.

Neid kogutud andmeid ja teavet hinnatakse ühelt poolt statistiliselt ja teiselt poolt eesmärgiga suurendada andmekaitset ja andmete turvalisust meie ettevõttes, et lõppkokkuvõttes tagada meie poolt töödeldavate isikuandmete optimaalne kaitsetase. Serveri logifailide anonüümseid andmeid säilitatakse eraldi teie poolt esitatud isikuandmetest.

4.2 Kontakt (e-posti, telefoni ja kontaktvormide kaudu)

Meie veebilehel pakume teile võimalust võtta meiega ühendust erinevatel viisidel ja erinevatel teemadel. Meiega võite ühendust võtta kas e-posti teel või kasutada meie poolt veebilehel pakutavaid vorme.

Kui võtate meiega ühendust e-posti või kontaktvormi kaudu, töötleme teie esitatud andmeid (teie e-posti aadress, nimi ja vajadusel telefoninumber ning sõnumi sisu), et vastata teie küsimustele. Isikuandmeid kasutatakse ainult teie päringu käsitlemiseks.

E-kirja saatmisega või kontaktvormi esitamisega annate meile nõusoleku isikuandmete töötlemiseks teie päringu käsitlemisel.

Me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Te saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks ettenähtud vormi. Kui te võtate oma nõusoleku tagasi, kustutame teid puudutavad isikuandmed viivitamatult. Sellisel juhul ei ole meil enam võimalik teie päringut edasi käsitleda. See ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmise hetkeni.

Me kustutame antud viisil kogutud andmed pärast seda, kui oleme teie päringut käsitlenud, või piirame töötlemist, kui isikuandmete edasiseks säilitamiseks on olemas õiguslikud säilitamiskohustused.

4.3 Teabematerjali allalaadimine

Meie veebisaidil on võimalik alla laadida teabematerjali erinevatel teemadel (nt sõidukeelud). Selleks võite kasutada allalaadimislingi taotlemiseks ettenähtud vorme. Vormi esitamisega annate nõusoleku, et kasutame isikuandmeid allalaadimislingi saatmiseks ja teie teavitamise eesmärgil (reklaam) kontakteerumiseks.

Kui te sisestate telefoninumbri, annate oma nõusoleku, et me võtame teiega ühendust teavitamise eesmärgil (nt reklaam) selle telefoninumbri kaudu. Telefoninumbri sisestamine on vabatahtlik ja ei ole allalaadimiseks vajalik!

Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust ülaltoodud aadressil või esitades selleks ettenähtud vormi kaudu taotluse. Kui me võtame teiega ühendust, on teil võimalus teatada meile, et me ei soovi, et teiega uuesti ühendust võetaks ja seega oma nõusolek tagasi võtta. See ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks need algselt koguti, või kuni te oma nõusoleku tagasi võtate.

4.4 Uudiskiri

Meie veebilehel on võimalus registreeruda meie uudiskirjale. Registreerudes annate meile nõusoleku oma e-posti aadressi ja nime töötlemiseks, et saata teile uudiskiri. See nõusolek antakse topeltvalimise protseduuri kaudu. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus uudiskirja saatmiseks on teie poolt UTA-le antud nõusolek.

Te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, klõpsates teile saadetud uudiskirjas vastavat linki. See ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmise hetkeni. Alternatiivselt võite ka kasutada selleks ettenähtud vormi. Tühistamise korral kustutame viivitamatult sel eesmärgil töödeldud isikuandmed.

Uudiskirja saatmine toimub "Inxmail" kaudu, mis on uudiskirja levitamise platvorm Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg.

4.5 Tagasikutsumisfunktsioon

Meie veebisaidil on teil võimalus taotleda tagasikutsumist ühelt meie töötajalt. Selle funktsiooni kaudu võimaldame teil meiega kiiresti ja otse ühendust võtta.

Kui võtate meiega ühendust, et leppida kokku tagasikutsumise, salvestame teie esitatud andmed (teie nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja teie soov), et võimaldada tagasikutsumist. Kogu teave on vabatahtlik ja seda kasutatakse selleks, et pöörduda teie poole isiklikult ja saada selgitusi vastava taotluse kohta.

Telefoninumbri ja sellega seotud kinnituse sisestamisega nõustute, et teile helistatakse tagasi. Kui annate meile tagasikutsumisfunktsiooni kaudu täiendavaid isikuandmeid, toimub see vabatahtlikult. Selle andmetöötluse õiguslik alus on teie nõusolek GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a alusel.  Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks ettenähtud vormi. See ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmise hetkeni.

Me kustutame teie kohta sellel viisil kogutud andmed pärast seda, kui nende säilitamine ei ole enam vajalik ja kustutamist ei takista ükski seaduslik säilitustähtaeg.

5. Veebianalüüs

5.1 Google Analytics

Kasutame oma veebisaidil Google Analytics’i, Google Inc ("Google") pakutavat veebianalüüsi teenust. Google Analytics kasutab "küpsiseid", mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, mis aitavad veebilehel analüüsida, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Küpsiste poolt genereeritud teave teie veebilehe kasutamise kohta, näiteks

1. Brauseri tüüp/versioon,
2. kasutatav operatsioonisüsteem,
3. Suunaja URL (eelnevalt külastatud lehekülg),
4. Juurdepääsu omava arvuti hostinimi (IP-aadress),
5. Serveripäringu aeg,

edastatakse tõenäoliselt Google'i USA-s asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Teie brauseri poolt Google Analytics’i raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega. Samuti oleme laiendanud Google Analytics'i funktsioone koodiga "anonymizeIP". See funktsioon tagab, et teie IP-aadress on maskeeritud, nii et seda on raskem teile isiklikult omistada. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google'i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal.

Google kasutab seda teavet meie nimel selleks, et hinnata teiepoolset veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi operaatorile muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega.

Google Analyticsi paremaks integreerimiseks ja haldamiseks meie saidil kasutame Google TAG Manageri. Google'i sõnul ei kasutata selleks küpsiseid ja isikuandmeid ei koguta.

Lisaks kasutame oma veebisaidi reklaamimiseks Google AdWords'i. Niipea kui teid suunatakse Google'i märksõnade alusel loodud reklaami kaudu meie maandumislehele, seab Google omal vastutusel AdWords-küpsise, et seda teavet saaks integreerida Google Analytics. Need küpsised aeguvad 30 päeva pärast ja neid kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks.

Eespool kirjeldatud andmetöötluse ja küpsiste seadmise õiguslik alus on teie nõusolek, mille olete andnud meile küpsiste bänneris GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 lõike 1 alusel. Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes küpsiste seadetes vastavaid seadistusi. See ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmise hetkeni.

Lisaks kasutame Google Analytics'i, et analüüsida statistilistel eesmärkidel Doubleclicki küpsiste andmeid (vt punkt 8.1). Kui te seda ei soovi, saate selle välja lülitada reklaamide eelistuste halduri kaudu (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Google on USA ettevõte, mis tähendab, et antud viisil võidakse teie isikuandmeid töödelda USAs. Me oleme teadlikud teie isikuandmete edastamisest kolmandasse riiki ilma GDPR artikli 45 kohase piisava kaitseotsuseta ja oleme võtnud asjakohaseid kaitsemeetmeid vastavalt GDPR artiklile 46, et tagada teie isikuandmete seaduslik ja turvaline töötlemine. Teie isikuandmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud standardsetel lepingutingimustel, mis käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatesse riikidesse. Lisateavet selle kohta leiate Google'i veebisaidilt.

Täiendavat teavet andmekaitse kohta seoses Google Analytics’iga leiate näiteks Google Analytics’i abist (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Andmeid säilitatakse statistilistel eesmärkidel 14 kuud.

5.2 Hotjar

Me kasutame analüüsivahendit "Hotjar", mida pakub Hotjar Ltd. (Dragonara ärikeskus, 5. korrus, Dragonara Road, Pacevile St Julian's STJ 3141, Malta), et analüüsida meie kasutajate veebikäitumist ja kasutada seda toote optimeerimiseks ning meie kasutajasõbralikkuse parandamiseks. Seda tehakse näiteks soojuskaartide, kasutajaküsitluste ja lehtri jälgimise abil.

Hotjar kasutab analüüsimiseks küpsiseid, et koguda veebisaidi operaatorile kasutajaandmeid. Muu hulgas kogutakse järgmisi andmeid:

• Teie lõppseadme IP-aadress
• Terminali tüüp
• Geograafiline asukoht
• Kasutatud keel

Sel viisil kogutud andmed edastatakse Hotjarile ja neid töödeldakse ning seejärel säilitatakse anonüümselt Hotjari serverites ELis.

Andmete töötlemise ja küpsiste seadmise õiguslik alus on teie nõusolek GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 lõike 1 kohaselt. Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes küpsiste seadetes vastavaid sätteid. See ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmise hetkeni.

Lisateavet Hotjari kasutamisega seotud andmetöötluse kohta leiate Hotjari esitatud privaatsuspoliitikast: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

5.3 Facebooki ja Instagrami Pixel

Meie veebisaidil kasutame rakendust "Facebook ja Instagram Pixel", mida haldab Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa ("Meta").

Pixeli abil on Meta võimeline tuvastama meie veebisaidi külastajaid kui sihtrühma reklaami (niinimetatud "Facebooki reklaamid") paigutamiseks. Kasutame pixelit selleks, et kuvada meie poolt paigutatud Facebooki ja/või Instagrami reklaame ainult neile kasutajatele, kes on näidanud huvi meie veebisaidi vastu või kellel on teatud omadused (nt huvi teatud teemade või toodete vastu, mis on määratud külastatud veebisaitide põhjal), mida me edastame Meta'le pixeli funktsiooni "Custom Audience" raames. Pixelite kasutamisega soovime samuti tagada, et meie Facebooki/Instagrami reklaamid vastaksid kasutajate võimalikule huvile ja ei mõjuks ahistavalt. See annab meile võimaluse jälgida Facebooki ja/või Instagrami reklaamide tõhusust statistilistel ja turu-uuringute eesmärgil, nähes, kas kasutajad suunati pärast Facebooki või Instagrami reklaamile klõpsamist meie veebisaidile (nn "konversioon").

 

Meta töötleb andmeid Meta andmepoliitika raames. Üldist teavet Meta toodete kohta leiate Meta andmepoliitikast: www.facebook.com/policy.php.   

 

Pixeli abil kogutud isikuandmeid töödeldakse 180 päeva ja seejärel kustutatakse. Täpsemat teavet ja üksikasju pixeli ja selle toimimise kohta leiate Facebook’i abiosast, mis on loetletud siin: www.facebook.com/business/help/651294705016616.  

Meta on USA ettevõte, mis tähendab, et antud viisil võidakse teie isikuandmeid töödelda USAs. Oleme teadlikud teie isikuandmete edastamisest kolmandasse riiki ilma GDPR artikli 45 kohase piisava kaitseotsuseta ja oleme võtnud asjakohaseid kaitsemeetmeid vastavalt GDPR artiklile 46, et tagada teie isikuandmete seaduslik ja turvaline töötlemine. Teie isikuandmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb komisjoni poolt heaks kiidetud standardsetel lepingutingimustel, mis käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatesse riikidesse. Lisateavet selle kohta leiate Meta veebisaidilt.

Andmete töötlemiseks, mille puhul Meta tegutseb volitatud töötlejana, on meil Meta'ga töötlemisleping, milles nõuame, et Meta kaitseks meie klientide andmeid ja ei avaldaks neid kolmandatele isikutele.

Andmete töötlemise suhtes, mille puhul oleme koos Meta'ga ühised vastutavad töötlejad, kohaldatakse vastutava töötleja lisa (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).  

Andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes vastavaid seadeid küpsiste seadetes. See ei mõjuta andmetöötluse seaduslikkust kuni tagasivõtmise hetkeni. Tagasivõtmise korral anname metale korralduse kustutada kõik teie kohta kogutud isikuandmed.

5.4 LinkedIn Insight Tag

Meie veebisait kasutab LinkedIn Ireland Unlimited’i konverteerimisvahendit "LinkedIn Insight Tag". (Wilton Place, Dublin, Iirimaa).  See tööriist seab teie veebibrauserisse küpsise, mis võimaldab andmete kogumist, sealhulgas: IP-aadressi, seadme ja brauseri omaduste ning lehekülje sündmuste (nt lehekülje vaatamine).

Need andmed krüpteeritakse, muudetakse anonüümseks seitsme päeva jooksul ja anonüümseks muudetud andmed kustutatakse 90 päeva jooksul. LinkedIn ei jaga meiega isikuandmeid, kuid pakub anonüümseid aruandeid veebisaidi vaatajaskonna ja reklaami tulemuslikkuse kohta. Lisaks pakub LinkedIn Insight Tag'i kaudu uuesti suunamise võimalust.

Me võime kasutada neid andmeid selleks, et kuvada väljaspool meie veebisaiti suunatud reklaami, ilma et teid kui veebisaidi külastajat oleks võimalik tuvastada. Lisateavet LinkedIn'i privaatsuse kohta leiate LinkedIn’i privaatsuspoliitikast.

Andmete töötlemise ja küpsiste seadmise õiguslik alus on teie nõusolek, mis on saadud küpsiste bänneri kaudu GDPR artikkel 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 lõike 1 kohaselt.

Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes vastavaid seadeid küpsiste seadetes. See ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmise hetkeni. Tagasivõtmise korral kustutame või muudame anonüümseks kõik teie isikuandmed, mida töödeldakse LinkedIn Insight Tag'i raames.

LinkedIn on USA ettevõte, mis tähendab, et antud viisil võidakse teie isikuandmeid töödelda USAs. Oleme teadlikud teie isikuandmete edastamisest kolmandasse riiki ilma GDPR artikli 45 kohase piisava kaitseotsuseta ning oleme võtnud asjakohaseid kaitsemeetmeid vastavalt GDPR artiklile 46, et tagada teie isikuandmete seaduslik ja turvaline töötlemine. Teie isikuandmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb komisjoni poolt heaks kiidetud standardsetel lepingutingimustel, mis käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatesse riikidesse. Lisateavet selle kohta leiate LinkedIn’i veebisaidilt.

5.5 Bing Universal Tracking (UET)

Meie veebisaidil kasutame ka Bing Universal Tracking (UET) vahendit, et koguda ja salvestada andmeid, mille põhjal luuakse kasutusprofiilid. Teenust pakub Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. See teenus võimaldab meil koguda teavet kasutajate käitumise kohta meie veebisaidil. Meie poolt määratletud sündmused, nagu näiteks teatud alamlehtede üleskutsumine, infomaterjalide allalaadimine jne (niinimetatud konversioonid), registreeritakse veebisaidil asuvas niinimetatud UET-tähises ja edastatakse Microsoftile. Seejärel saab neid andmeid kasutada meie veebisaidi täiustamiseks või veebisaidi külastajate uuesti suunamiseks.

Selleks, et kogutud andmeid saaks seostada teie isikuga, seab UET teie brauseris küpsiseid (vt punkt 5).

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus UET poolt ja sellega seotud küpsiste seadmise õiguslik alus on teie nõusolek, mis on antud küpsiste bänneris GDPR artikkel 6 lõike 1 punkt a ja TTDSG § 25 lõike 1 kohaselt. Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes vastavaid seadeid küpsiste seadete all. See ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmise hetkeni.

Sel viisil kogutud isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt 180 päeva ja seejärel kustutatakse. Kui te võtate oma nõusoleku tagasi, kustutatakse teie isikuandmed põhjendamatu viivituseta.

Microsoft on USA ettevõte, mis tähendab, et antud viisil võidakse teie isikuandmeid töödelda USAs. Me oleme teadlikud teie isikuandmete edastamisest kolmandasse riiki ilma GDPR artikli 45 kohase piisava kaitseotsuseta ning oleme võtnud asjakohaseid kaitsemeetmeid vastavalt GDPR artiklile 46, et tagada teie isikuandmete seaduslik ja turvaline töötlemine. Teie isikuandmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb komisjoni poolt heaks kiidetud standardsetel lepingutingimustel, mis käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatesse riikidesse. Lisateavet selle kohta leiate Microsoft’i veebisaidilt.

6. Kasutatud turvameetmed

Teie isikuandmete töötlemisel pöörame erilist tähelepanu turvalisusele ja konfidentsiaalsusele. Seetõttu kasutame allpool loetletud lahendusi, et vastata andmeturbe kõrgeimatele standarditele.

6.1 Secure Sockets Layer (SSL) kasutamine

Meie veebisaidi raames kasutame Secure Sockets Layer'i (SSL), et tagada teie andmete konfidentsiaalne ja krüpteeritud edastamine. See muudab teie andmete lugemise või nendega manipuleerimise edastamise ajal kolmandatele isikutele raskeks või isegi võimatuks. Seega on meie veebisaidil salvestatud SSL-sertifikaat, mida veebilehitseja saab tuvastada kui ettenähtud allikat ja seejärel dekrüpteerida. Sellise SSL-sertifikaadi kasutamine kaitseb seejärel teie isikuandmeid meie veebisaidi külastamise ja sellega seotud tegevuste ajal.

Meie veebisaidil kasutame järgmist SSL-krüpteerimist:

• DigiCert EV
• DigiCert SSL
• SSL by Default

Andmete töötlemise õiguslik alus on UTA õigustatud huvi andmete töötlemiseks toote- ja õiguskindluse eesmärgil ning pettuste või kuritarvituste ennetamiseks GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f kohaselt.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui need on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks need algselt koguti.

6.2 Proofpointi turvalised e-kirjad

Osana meie veebisaidist ja seal pakutavatest kontaktvõimalustest kasutame Proofpoint Secure emaili, mis pärineb Proofpoint Inc. aadressil 925 W. Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, et vältida pahatahtlikest e-kirjadest põhjustatud turvarikkumisi.

Siin kasutatakse turvalist e-posti väravat (SEG), mis jälgib saadetud ja vastuvõetud e-kirju. Kui tuvastatakse kahjuliku sisuga e-kirju või kui sellist sisu kahtlustatakse, blokeerib SEG need e-kirjad, et vältida turvarikkumisi. Väljaminevaid sõnumeid analüüsitakse ka selleks, et vältida tundlike andmete, sealhulgas teie isikuandmete krüpteerimata saatmist.

SEG kasutamisega seoses töödeldakse selliseid isikuandmeid nagu teie e-posti aadress ja IP-aadress. Lisaks toimub andmete edastamine Proofpoint’i serveritesse.

Andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi andmete töötlemiseks, et vältida pettust või kuritarvitusi GDPR artikkel 6 lõike 1 punkt f kohaselt.

Proofpoint Inc. on USA ettevõte, mis tähendab, et antud viisil võidakse teie isikuandmeid töödelda USAs. Oleme teadlikud teie isikuandmete edastamisest kolmandasse riiki ilma piisava kaitseotsuseta  vastavalt GDPR arikli 45 kohaselt. Teie isikuandmete kaitsmiseks on Proofpoint Inc. sõlminud komisjoni poolt heaks kiidetud standardsed lepingutingimused isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse. Sõlmitud tüüplepinguklauslid on kättesaadavad siin.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks need algselt koguti. Lisateavet andmete töötlemise kohta Proofpoint’i kasutuselevõtu viisil leiate Proofpoint Inc. poolt esitatud privaatsuspoliitikast: https://www.proofpoint.com/de/legal/privacy-policy .

7. Kasutatud vahendid

Me kasutame oma veebisaidi protsesside ja esitluse jaoks erinevaid vahendeid. Need vahendid ja nende vastavad funktsioonid on esitatud allpool.

7.1 DoubleClick

Me kasutame Google'i DoubleClicki, et näidata teile meie veebisaidi kasutamisel personaliseeritud reklaame. DoubleClick võimaldab küpsiste seadistamise abil paigutada kasutajatele asjakohaseid reklaame. Reklaamide optimeerimine on ka teie isikuandmete töötlemise eesmärk DoubleClicki poolt.

DoubleClick kasutab küpsise ID-d, et vältida reklaamide mitmekordset kuvamist. Tänu kasutatavatele turundusvahenditele luuakse ühendus teie brauseri ja Google'i serverite vahel ning seejärel edastatakse Google'ile teie IP-aadressi kujul isikuandmed. See annab Google'ile teavet meie veebisaidi külastuse ja reklaami kohta ning võib selle teabe siduda teie Google'i kontoga.

Meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks DoubleClicki raames ja küpsiste seadmiseks on teie nõusolek GDPR artikkel 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 lõike 1 alusel. Te saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes küpsiste seadete all vastavat seadistust. See ei mõjuta andmetöötluse seaduslikkust kuni tagasivõtmise hetkeni.

Google on USA ettevõte, mis tähendab, et antud viisil võidakse teie isikuandmeid töödelda USAs. USA on ebaturvaline kolmas riik, mille kohta puudub komisjoni otsus isikuandmete kaitse piisavuse kohta vastavalt GDPR artiklile 46, st seal puudub isikuandmete kaitse piisav tase. Selleks, et sellegipoolest tagada teie isikuandmete turvalisus kõnealuse edastamise ajal, on sõlmitud komisjoni poolt heaks kiidetud standardlepinguklauslid isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse asjakohaste meetmetena GDPR artikli 46 lõike 2 punkti c alusel. Lisateavet selle kohta leiate Google'i poolt esitatud teabest.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks need algselt koguti. Täiendavat teavet andmekaitse kohta seoses DoubleClicki ja sellega seotud küpsiste kasutamisega leiate Google Inc. privaatsuspoliitikast: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

7.2 Google Maps

Sellel veebisaidil kasutame Google Mapsi funktsiooni. See võimaldab meil näidata teile interaktiivseid kaarte otse veebilehel ja lubab teil mugavalt kasutada kaardifunktsiooni.

Veebilehe külastamisega saab Google teavet selle kohta, et olete külastanud meie veebilehe vastavat alamlehte. Lisaks edastatakse Google'ile täiendavaid andmeid, näiteks teie IP-aadress, päringu kuupäev ja kellaaeg, veebisait, millelt päring pärineb, brauser ning operatsioonisüsteem ja selle kasutajaliides.

See toimub sõltumata sellest, kas olete oma Google'i kontole sisse logitud või kui teil puudub kasutajakonto.

Kui olete Google'isse sisse logitud, on teie andmed määratud otse teie kontole. Kui te ei soovi, et teie andmeid Google'i profiiliga seostatakse, peate enne nupu aktiveerimist välja logima. Google salvestab teie andmed kasutajaprofiilidena ja kasutab neid reklaamimisel, turu-uuringutel ja/või oma veebisaidi nõudlusele suunatud kujunduse eesmärgil. Selline hindamine toimub eelkõige (ka kasutajate puhul, kes ei ole sisse logitud), et pakkuda vajaduspõhist reklaami ja teavitada teisi sotsiaalvõrgustiku kasutajaid teie tegevusest meie veebisaidil. Teil on õigus esitada vastuväiteid nende kasutajaprofiilide loomisele,  selle õiguse kasutamiseks peate võtma ühendust Google'iga.

Töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi parandada meie pakkumist, veebilehe visuaalset ja funktsionaalset optimeerimist ning sellise funktsiooni pakkumist, mis hõlbustab vastuvõtupartnerite asukoha määramist GDRP artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Andmed kustutatakse kohe, kui meie õigustatud huvi enam ei eksisteeri või kui me oleme kohustatud andmed seadusest või õiguslikust korraldusest tulenevalt kustutama.

Kuivõrd Google töötleb sel viisil kogutud isikuandmeid omaenda eesmärkidel, on Google vastutav töötleja töötlemise suhtes GDRP artikli 4 lõike 7 tähenduses. Lisateavet Google'i poolt andmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta leiate teenusepakkuja privaatsuspoliitikast. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste kohta selles osas ja privaatsuse kaitsmise võimaluste kohta: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google on USA ettevõte, mis tähendab, et antud viisil võidakse teie isikuandmeid töödelda USAs. Me oleme teadlikud teie isikuandmete edastamisest kolmandasse riiki ilma GDPR artikli 45 kohase piisava kaitseotsuseta ja oleme võtnud asjakohaseid kaitsemeetmeid vastavalt GDPR artiklile 46, et tagada teie isikuandmete seaduslik ja turvaline töötlemine. Teie isikuandmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb komisjoni poolt heaks kiidetud standardsetel lepingutingimustel, mis käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatesse riikidesse. Lisateavet selle kohta leiate Google'i veebisaidilt.

7.3 Nutirakenduste bännerid

Me kasutame oma veebilehel Apple'i Smart App Banners Inc. (1 Infinite Loop, Cupertino, California), et teavitada teid meie mobiilirakendusest. Valides ja klõpsates Smart App Banner’ile, jõuate otse meie enda mobiilirakendusse Apple App Store'is.

Meie veebisaidilt Apple App Store'ile suunamiseks töödeldakse teie tehniliselt vajalikke andmeid, et tagada meie Smart App Banner’ite funktsionaalsus. Need tehniliselt vajalikud andmed võivad sisaldada ka isikuandmeid, näiteks teie IP-aadressi, mis edastatakse Apple'ile. Apple töötleb teie täiendavaid isikuandmeid meie mobiilirakenduse allalaadimise korral, mis on seotud teie App Store'i kontoga.

Andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi meie rakenduste reklaamimiseks GDPR artikkel 6 lõike 1 punkti f kohaselt.

Loomulikult võite igal ajal esitada vastuväiteid andmete töötlemisele. Teie isikuandmed, mida me töötleme, kustutatakse kohe, kui need ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti, ja kui andmete kustutamist ei takista ükski õiguslik säilitustähtaeg.

Apple on USA ettevõte, mis tähendab, et antud viisil võidakse teie isikuandmeid töödelda USAs. Me oleme teadlikud teie isikuandmete edastamisest kolmandasse riiki ilma GDPR artikli 45 kohase piisava kaitseotsuseta ning oleme rakendanud asjakohaseid kaitsemeetmeid vastavalt GDPR artiklile 46, et tagada teie isikuandmete seaduslik ja turvaline töötlemine. Teie isikuandmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb komisjoni poolt heaks kiidetud standardsetel lepingutingimustel isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse. Lisateavet selle kohta leiate Apple'i veebisaidilt.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks need algselt koguti. Lisateavet andmekaitse kohta seoses Apple Smart App Banneri kasutamisega leiate Apple'i esitatud privaatsuspoliitikast: https://www.apple.com/de/legal/privacy/data/ .

7.4 Font Awesome

Me kasutame oma veebilehel Font Awesome vidinat firmalt Fonticons Inc. (307 S Main St. Ste 202 Bentonville, AR, 72712-9214 USA), et integreerida veebifont Font Awesome ja selle ikoonid meie veebilehele. Kasutades Font Awesome'i, saame rikastada meie veebilehe kuvamist ja edasist sisu. Lisaks võimaldab Font Awesome'i kirjastiili ikoonide kasutamine parandada meie veebisaidi laadimiskiirust ja selgust. See on ka teie isikuandmete töötlemise eesmärk Font Awesome'i kasutamisel.

Font Awesome'i kasutamisel kasutatakse CDN-i (Content Delivery Network), et võimaldada ikoonide laadimist välisserverist. Kui sisenete meie veebisaidile, loob teie veebilehitseja ühenduse Fonticons'i ettevõtte serveritega, et võimaldada ikoonide laadimist. Seejuures töötleb Fonticons teie isikuandmeid teie IP-aadressi kujul.

Andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi protsessi optimeerimiseks GDPR artikkel 6 lõike 1 punkti f kohaselt.

Fonticons on USA ettevõte, mis tähendab, et antud viisil võidakse teie isikuandmeid töödelda USAs. Oleme teadlikud teie isikuandmete edastamisest kolmandasse riiki ilma GDPR artikli 45 kohase piisava kaitseotsuseta ja oleme rakendanud asjakohaseid kaitsemeetmeid vastavalt GDPR artiklile 46, et tagada teie isikuandmete seaduslik ja turvaline töötlemine. Teie isikuandmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb komisjoni poolt heaks kiidetud standardsetel lepingutingimustel isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks need algselt koguti. Lisateavet andmete töötlemise kohta Font Awesome'i kasutamisel leiate Fonticon’i privaatsuspoliitikast: https://fontawesome.com/privacy .

8. Andmesubjekti õigused

Kui teie isikuandmeid töödeldakse, olete te andmesubjekt GDPRi tähenduses ja teil on meie suhtes järgmised õigused:

8.1 Juurdepääsuõigus

Te võite meilt küsida kinnitust selle kohta, kas me töötleme teid puudutavaid isikuandmeid.  

Kui selline töötlemine toimub, võite te nõuda vastutavalt töötlejalt teavet järgmiste asjade kohta:

• eesmärgid, milleks isikuandmeid töödeldakse;
• töödeldavate isikuandmete kategooriad;
• vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele teid puudutavad isikuandmed on avaldatud või avaldatakse;
• kavandatud ajavahemik, mille jooksul teid puudutavaid isikuandmeid säilitatakse, või kui selle kohta ei ole võimalik konkreetset teavet anda, siis säilitamisperioodi määramise kriteeriumid;
• teie isikuandmete parandamise või kustutamise õiguse olemasolu, õigus piirata töötlemist või õigus esitada vastuväiteid sellisele töötlemisele;  
• õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
• igasugune kättesaadav teave andmete päritolu kohta, kui isikuandmeid ei ole kogutud andmesubjektilt;
• automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilianalüüsi olemasolu GDPR artikli 22 lõike 1 ja 4 kohaselt ning - vähemalt nendel juhtudel - sisulist teavet asjaomase loogika ning sellise töötlemise ulatuse ja kavandatud mõju kohta andmesubjektile.

Teil on õigus nõuda teavet selle kohta, kas teid puudutavad isikuandmed edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile. Sellega seoses võite taotleda, et teid teavitatakse asjakohastest kaitsemeetmetest GDPR artikli 46 alusel seoses edastamisega.

8.2 Parandusõigus  

Teil on meie vastu õigus andmete parandamisele ja/või täiendamisele vastutava töötleja ees, kui teid puudutavad töödeldud isikuandmed on ebatäpsed või ebatäielikud. Vastutav töötleja teeb paranduse põhjendamatu viivituseta.

8.3 Õigus töötlemise piiramisele

Te võite taotleda teid puudutavate isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel tingimustel:

• kui te vaidlustate teid puudutavate isikuandmete täpsuse sellise aja jooksul, mis võimaldab meil kontrollida isikuandmete täpsust;
• töötlemine on ebaseaduslik ja te olete vastu isikuandmete kustutamisele ning taotlete selle asemel isikuandmete töötlemise piiramist;
• me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid teil on neid vaja õiguslike nõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, või
• kui olete esitanud vastuväite töötlemise kohta GDPR artikli 21 lõike 1 alusel ja ei ole veel kindlaks tehtud, kas meie õiguspärased põhjused kaaluvad üles teie põhjused.

Kui teid puudutavate isikuandmete töötlemist on piiratud, võib antud andmeid töödelda, kuid mitte säilitada, ainult teie nõusolekul või õigusnõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või liidu või liikmesriigi olulise avaliku huvi tõttu.

Kui töötlemise piiramist on eespool nimetatud tingimuste kohaselt piiratud, teavitame teid sellest enne piirangu tühistamist.

8.4 Õigus andmete kustutamisele
 
8.4.1 Kustutamiskohustus

Te võite nõuda, et me kustutaksime teid puudutavad isikuandmed põhjendamatu viivituseta. Sellisel juhul oleme kohustatud need andmed põhjendamatu viivituseta kustutama, kui kehtib üks järgmistest põhjustest:

• Teid puudutavad isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi.
• Te võtate tagasi oma nõusoleku, millel töötlemine põhines GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a  või artikli 9 lõike 2 punkt a alusel ja puudub muu õiguslik alus töötlemiseks.  
• Te esitate vastuväite töötlemise vastu GDPR artikli 21 lõike 1 alusel ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjusi või te esitate vastuväite töötlemise vastu GDPR artikli 21 lõike 2 alusel.
• Teid puudutavaid isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.  
• Teid puudutavate isikuandmete kustutamine on vajalik liidu või liikmesriigi õigusest tuleneva õigusliku kohustuse täitmiseks, mida me peame täitma.  
• Teid puudutavad isikuandmed on kogutud seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega  GDPR artikli 8 lõike 1 kohaselt.

8.4.2 Teave kolmandatele isikutele

Kui me oleme avalikustanud teid puudutavad isikuandmed ja oleme kohustatud need kustutama GDPR artikli 17 lõike 1 kohaselt, võtame mõistlikke meetmeid, sealhulgas tehnilisi meetmeid, võttes arvesse olemasolevat tehnoloogiat ja rakenduskulusid, et teavitada edasisi isikuandmete vastutavaid töötlejaid, et teie kui andmesubjekt olete neilt taotlenud kõigi selliste isikuandmete linkide või koopiate või korduste  kustutamist.

8.4.3 Erandid

Õigust andmete kustutamisele ei ole olemas, kui töötlemine on vajalik

• Selleks, et kasutada õigust sõna- ja teabevabadusele;
• Sellise õigusliku kohustuse täitmiseks, mis nõuab töötlemist liidu või liikmesriigi õiguse alusel, mille suhtes me oleme kohustatud tegutsema, või avalikes huvides või meile antud avaliku võimu teostamise eesmärgil teostatava ülesande täitmiseks;
• avaliku huvi tõttu rahvatervise valdkonnas GDPR artikli 9 lõike 2 punktide h ja i ning artikli 9 lõike 3 kohaselt;
• avalikes huvides toimuva arhiveerimise eesmärgil, teaduslikel või ajaloolitel eesmärkidel või statistilistel eesmärkidel GDPR artikli 89 lõike 1 kohaselt, kus punktis a osutatud õigus tõenäoliselt muudab sellise töötlemise eesmärkide saavutamise võimatuks või kahjustab seda tõsiselt, või
• õiguslike nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Lisaks ei ole õigust andmete kustutamisele, kui me peame isikuandmeid säilitama seadusest tulenevate säilitamiskohustuste ja -perioodide tõttu. Sellisel juhul isikuandmed blokeeritakse, mitte ei kustutata.

8.5 Õigus teatamisele

Kui te olete meie vastu kasutanud õigust andmete parandamisele, kustutamisele või töötlemise piiramisele, oleme kohustatud teavitama sellest andmete parandamisest või kustutamisest või töötlemise piiramisest kõiki vastuvõtjaid, kellele teie isikuandmeid on avaldatud. Teavitamist ei toimu, kui see ei osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi.

Teil on õigus saada teavet nende vastuvõtjate kohta.

8.6 Õigus isikuandmete ülekantavusele

Teil on õigus saada teid puudutavad isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, laialdaselt kasutatavas, masinloetavas ja koostalitlevas vormingus. Samuti on teil õigus edastada need andmed teisele andmetöötlejale ilma meiepoolse takistuseta, tingimusel et

• töötlemine põhineb nõusolekul GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a või artikli 9 lõike 2 punkti a alusel või lepingu alusel vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile b ja
• töötlemine toimub automatiseeritud protseduuride abil.

Seda õigust kasutades on teil ka õigus lasta teid puudutavad isikuandmed edastada otse meilt teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik. See ei tohi mõjutada teiste isikute vabadusi ja õigusi.

Andmete ülekantavuse õigust ei kohaldata isikuandmete töötlemise suhtes, mis on vajalik avalikes huvides või meile antud avaliku võimu teostamiseks.

8.7 Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub GDPR artikli 6 lõike 1 punkti e või f alusel, see kehtib ka nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi suhtes..

Me ei töötle enam teiega seotud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui suudame leida mõjuvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil..

Kui teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele sellisel turunduslikul eesmärgil; see kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud kõnealuse otseturundusega.

Kui te esitate vastuväite otseturunduse eesmärgil töötlemisele, ei töödelda teid puudutavaid isikuandmeid enam sel eesmärgil.

Teil on võimalus seoses infoühiskonna teenuste kasutamisega – olenemata direktiivist 2002/58/EÜ – kasutada oma õigust esitada vastuväiteid automatiseeritud menetluste abil, kasutades tehnilisi spetsifikatsioone.

8.8 Andmekaitseseadusest tuleneva nõusoleku tagasivõtmise õigus

Teil on õigus igal ajal ja ilma põhjendusi esitamata võtta tagasi oma nõusolekuavaldus vastavalt andmekaitseseadusele. Tagasivõtmise korral kustutame teie isikuandmed viivitamatult ja ei töötle neid enam. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel tehtud töötlemise õiguspärasust kuni tagasivõtmiseni.

8.9 Automaatne otsus üksikjuhtudel, sealhulgas profiilide koostamine

Teil on õigus, et teie suhtes ei tehta otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel - sealhulgas profiilianalüüsil - ja millel on teid puudutavad õiguslikud tagajärjed või mis mõjutab teid samamoodi oluliselt. See ei kehti, kui otsus  

• a) on vajalik teie ja meie vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks
• b) on lubatud meile kohalduvate liidu või liikmesriikide õigusnormide alusel ja need õigusnormid sisaldavad asjakohaseid meetmeid teie õiguste ja vabaduste ning teie õigustatud huvide kaitsmiseks, või
• c) toimub teie selgesõnalisel nõusolekul.

Need otsused ei tohi siiski põhineda GDPR artikli 9 lõike 1 kohastel eriliigiliste isikuandmete kategooriatel, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse artikli 9 lõike 2 punkte a või g ning on võetud asjakohased meetmed teie õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks.

Eespool punktides a ja c nimetatud juhtudel võtame mõistlikke meetmeid, et kaitsta teie õigusi ja vabadusi ning õigustatud huve, sealhulgas õigust saada UTA esindava isiku sekkumist, et väljendada endapoolset seisukohta ja vaidlustada otsus.

8.10 Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Ilma et see piiraks muude haldus- või õiguskaitsevahendite kasutamist, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on teie elukoht, töökoht või väidetava rikkumise koht, kui te leiate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub GDPR-i.  

 

Järelevalveasutus, kellele kaebus on esitatud, teavitab kaebuse esitajat kaebuse seisust ja tulemusest, sealhulgas võimalusest kasutada õiguskaitsevahendeid vastavalt GDPR artiklile 78. Järelevalveasutuste loetelu leiate järgmisel lingil: edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

Staatus: 08/2022

Cookie-Liste

 

Unbedingt erforderliche Cookies

Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _dc_gtm_UA-xxxxxxxx Erstanbieter
web.uta.com OptanonAlertBoxClosed , cookietest , OptanonConsent , fe_typo_user Erstanbieter
cdn.cookielaw.org OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _hjFirstSeen _gclxxxx _hjTLDTest _hjAbsoluteSessionInProgress _hjSession_xxxxxx _hjSessionUser_xxxxxx _uetvid _hjid Erstanbieter
web.uta.com _ga _hjIncludedInPageviewSample _hjIncludedInSessionSample _pctx _gat_UA- _gid _pprv _pcid Erstanbieter
consent.cookiebot.com CookieConsent Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com mp__utmz mp__utmc mp__utma mp__utmb Erstanbieter
uta.com weird_get_top_level_domain Erstanbieter
www.clarity.ms CLID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com _gat_UA-XXXXXX-X ln_or Erstanbieter
uta.com _uetsid _fbp Erstanbieter
c.bing.com SRM_B Drittanbieter
google.com CONSENT Drittanbieter
linkedin.com lidc, AnalyticsSyncHistory, li_sugr Drittanbieter
bing.com MUID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
linkedin.com bcookie, UserMatchHistory Drittanbieter
www.facebook.com   Drittanbieter
www.linkedin.com bscookie Drittanbieter