Skip to content

Informácia o ochrane súkromia na internetových stránkach spoločnosti UTA

1. Prevádzkovateľ údajov na účely spracúvania

1.1 UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Prevádzkovateľom údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (nariadenie GDPR) je spoločnosť UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (ďalej len "spoločnosť UTA", my, náš a podobne, všetko v príslušnom gramatickom tvare).

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Straße 1
163801 Kleinostheim
Tel: +49 6027 - 509-0
E-mail: info@uta.com
Internetové stránky: www.uta.com

Zástupca Prevádzkovateľa údajov:
Pierre Jalady

1.2 Tuzemské spoločnosti UTA, alebo spoločnosti skupiny UTA

Ak vstupujete na stránky spoločnosti UTA v jazykoch iných ako nemčina a angličtina, potom za spracúvanie údajov vykonávané prostredníctvom internetovej stránky v zmysle článku 26 nariadenia GDPR zodpovedajú spoločne príslušná tuzemská spoločnosť alebo iná spoločnosť zo skupiny a spoločnosť UTA. Na požiadanie Vám radi poskytneme základné zmluvné podmienky zmluvy, na ktorú odkazuje článok 26 nariadenia GDPR.

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Na zodpovednú osobu sa možno obracať na vyššie uvedenej adrese s pridaním slov "data protection officer", alebo e-mailom odoslaným na adresu: datenschutz@uta.com.

Poznámka:

Ak sa na nás obraciate prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, potom údaje ktoré pri tom poskytnete (vaša e-mailová adresa, vaša požiadavka/žiadosť, meno a telefónne číslo) uchováme, aby sme Vám dokázali odpovedať. Údaje, ktoré v takejto súvislosti získavame zmažeme po tom, ako ich uchovávanie prestane byť potrebné, alebo ich ďalšie používanie obmedzíme, ak by nám vyplývala zákonná povinnosť na ich ďalšie uchovávanie.

3. Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

3.1 Rozsah spracúvania osobných údajov

Môžete si byť istí že: Vaše osobné údaje uchovávame výlučne na účel zodpovedania Vašich otázok, na plnenie a ďalšie spracúvanie vzájomne uzatvorených zmlúv/dohôd (vrátane spracúvania platieb a - ak to prichádza do úvahy - vyhodnocovania úverovej bonity) a tiež na účely nášho vlastného marketingu. K spracúvaniu osobných údajov dochádza vždy v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a nemeckým spolkovým zákonom upravujúcim ochranu údajov (BDSG).

K spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza vždy po zaslaní otázky/dopytu, po vyžiadaní si ceny, alebo po vzájomnom uzatvorení zmluvného vzťahu.

3.2 Právny základ spracúvania osobných údajov

Pri každom spracúvaní osobných údajov sa ako o základ spracúvania opierame o súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Pri spracúvaní osobných údajov na účel splnenia si povinností vyplývajúcich zo vzájomnej zmluvy/dohody sa pri spracúvaní Vašich osobných údajov opierame o článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Toto isté sa vzťahuje aj na spracúvacie postupy, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení.

Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na plnenie zákonných povinností, ktorým podlieha naša spoločnosť, potom ako právny základ spracúvania slúži článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné v záujme ochrany oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a ak Vaše záujmy, základné práva a slobody neprevažujú nad skôr uvedenými záujmami, potom sa spracúvanie osobných údajov opiera o článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

3.3 Vymazanie osobných údajov a doba ich uchovávania

Spoločnosť UTA Vaše osobné údaje zablokuje alebo vymaže hneď po tom, ako sa pominie účel ich spracúvania. Môže dôjsť i k ich ďalšiemu uchovávaniu, ak si toto vyžaduje zákonodarca EÚ alebo domáci zákonodarca v právnych predpisoch EÚ, vo vnútroštátnych zákonoch a ďalších nariadeniach ktorým spoločnosť v postavení Prevádzkovateľa údajov podlieha. Vaše údaje sa zablokujú alebo vymažú tiež po uplynutí doby ich uchovávania podľa vyššie uvedených štandardov, ibaže by bolo ich ďalšie uchovávanie potrebné na účel uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

4. Prevádzkovanie internetovej stránky UTA.com

4.1 Získavanie všeobecných údajov a informácií

Pri každej návšteve zhromažďuje naša stránka celý rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa uchovávajú v zaznamenaných (log) súboroch servera.

Môžu sa zaznamenávať tieto osobné údaje:

(1) typ a verzia použitého internetového prehliadača,
(2) operačný systém používaný v systéme prehliadača,
(3) stránka, z ktorej sa pristupujúci systém prihlasuje do našej stránky (tzv. odkazujúci systém - referrer);
(4) podstránky, ku ktorým sa pristupuje z prístupového systému na našich internetových stránkach;
(5) dátum a čas prístupu na internetové stránky,
(6) adresa internetového protokolu (IP);
(7) poskytovateľ internetovej služby prístupového systému a
(8) ďalšie podobné údaje a informácie slúžiace na odvrátenie hrozby v prípade útokov na naše systémy IT.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií neodvodzujeme žiadne závery ohľadom Vás ako osoby. Tieto informácie sú skôr potrebné na:

(1) správne zobrazovanie obsahu na našich stránkach;
(2) optimalizáciu a propagovanie obsahu na našich stránkach;
(3) zabezpečenie dlhotrvajúcej funkčnosti našich systémov informačných technológií a celkovej technológie našej internetovej stránky a
(4) poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní v prípade kybernetických útokov.

Získané údaje a informácie sa vyhodnocujú štatisticky a tiež na zvyšovanie úrovne ochrany a bezpečnosti údajov v našej spoločnosti v záujme zabezpečenia optimálnej úrovne ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje v zaznamenávajúcich súboroch sa uchovávajú oddelene od všetkých ostatných osobných údajov, ktoré poskytnete.

4.2 Kontakt (prostredníctvom e-mailu, telefónu a kontaktného formulára)

Na našej internetovej stránke Vám ponúkame viacero možností, ako sa na nás obracať s najrôznejšími témami. Na takéto účely sa s nami možno spojiť buď prostredníctvom e-mailu, alebo možno použiť náš kontaktný formulár na stránke.

Keď sa na nás obrátite e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, údaje ktoré poskytnete (vaša e-mailová adresa, Vaše meno a prípadne telefónne číslo a obsah správy) spracúvame na účel odpovedania na Vaše otázky. Osobné údaje použijeme výlučne na účel vybavenia Vašich podnetov.

Odoslaním e-mailu alebo kontaktného formulára nám udeľujete svoj súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účel vybavenia Vášho podnetu.

Vaše údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu udeleného v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete s následnou účinnosťou odvolať prostredníctvom formulára poskytovaného na tento účel. Ak svoj súhlas odvoláte, okamžite zmažeme osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby. V takomto prípade sa však už Vaším podnetom nedokážeme ďalej zaoberať. Odvolanie súhlasu nebude mať dosah na zákonnosť spracúvania osobných údajov až do času jeho odňatia.

Údaje získané v uvedenej súvislosti po vybavení Vášho podnetu zmažeme, alebo spracúvanie obmedzíme, ak sa uplatňuje zákonná povinnosť na ich ďalšie uchovávanie.

4.3 Sťahovanie informačných materiálov

Na svojich internetových stránkach ponúkame možnosť na sťahovanie si informačných materiálov s rôznymi témami (napríklad zákazy vedenia motorových vozidiel). Možno na to použiť formuláre so žiadosťou o poskytnutie odkazu na stiahnutie. Odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas na použitie osobných údajov na účel poskytnutia odkazu a kontaktu s Vami na informačné účely (reklama).

Uvedením svojho telefónneho čísla nám tiež udeľujete súhlas, aby sme sa na Vás za účelom poskytovania informácií (napr. reklama) obracali aj na tomto čísle. Uvedenie telefónneho čísla je dobrovoľné a nie je podmienkou pre sťahovanie materiálov!

Svoj súhlas môžete s následnou účinnosťou odvolať napísaním na vyššie uvedenú adresu, alebo prostredníctvom formulára poskytovaného na tento účel. Ak by sme Vám niekedy zavolali, máte vždy možnosť oznámiť nám, že si ďalší kontakt neželáte a týmto svoj súhlas odvoláte. Toto nebude mať dosah na zákonnosť spracúvania osobných údajov až do času odňatia súhlasu.

Osobné údaje budeme uchovávať pokiaľ to bude potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré boli pôvodne získané, alebo pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.

4.4 Odosielanie noviniek (Newsletter)

Na stránke ponúkame aj možnosť registrácie na účel odberu noviniek (tzv. newsletter-a). Registráciou udeľujete svoj súhlas so spracúvaním svojej e-mailovej adresy a svojho mena na účely odosielania takýchto oznámení. Takýto súhlas sa udeľuje dvojitým prihlasovacím postupom. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na odosielanie noviniek je Váš súhlas udelený spoločnosti UTA.

Svoj súhlas smiete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz v newslettri, pričom účinnosť odvolania nastane v budúcnosti. Toto nebude mať dosah na zákonnosť spracúvania osobných údajov až do času odňatia súhlasu. Alternatívne možno použiť formulár poskytovaný na tento účel. V prípade odvolania súhlasu osobné údaje používané na tento účel okamžite zmažeme.

Oznámenie s novinkami (newsletter) sa odosiela prostredníctvom systému "Inxmail", čo je platforma na distribuovanie newslettrov spoločnosti Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg.

4.5 Funkcia spätného zavolania (Callback function)

Na stránke ponúkame aj možnosť požiadania o spätné zavolanie zo strany niektorého z našich zamestnancov. Táto funkcia Vám umožňuje obracať sa na nás rýchlo a priamo.

Pri kontakte so žiadosťou o spätné zavolanie budeme osobné údaje, ktoré pri tom poskytujete (meno, obchodné meno spoločnosti, telefónne číslo a obsah požiadavky) uchovávať na vyhovenie Vašej žiadosti. Všetky takéto informácie sú dobrovoľné a použijú sa, aby sme Vás mohli osloviť priamo a osobne a aby sme si vysvetlili záležitosť, o ktorú pri tom ide.

Uvedením telefónneho čísla a jeho následným potvrdením udeľujete svoj súhlas so spätným zavolaním. Všetky ďalšie osobné údaje poskytované prostredníctvom funkcie spätného zavolania poskytujete na dobrovoľnom základe. Právnym základom ich ďalšieho spracúvania je váš súhlas udelený v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete s účinnosťou v budúcnosti kedykoľvek odvolať prostredníctvom formulára poskytovaného na tento účel. Toto nebude mať dosah na zákonnosť spracúvania osobných údajov až do času odňatia súhlasu.

Údaje, ktoré od Vás v tejto súvislosti získame mažeme okamžite po tom, ako už ich uchovávanie nie je potrebné a ak tomu nebráni žiadna zákonná povinnosť na uchovávanie údajov.

5. Analýza na internetových stránkach (Web analytics)

5.1 Nástroj Google Analytics

Na svojej internetovej stránke používane systém Google Analytics, čo je služba analyzovania webu ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc (ďalej len "spoločnosť Google"). Systém Google Analytics využíva súbory typu cookies, t.j. textové súbory ukladané do Vášho počítača. Internetovej stránke pomáhajú zisťovať spôsob akým ju používate. Informácie, ktoré tieto súbory generujú poukazujú na spôsob, akým stránku používate, napríklad

1. typ/verzia internetového prehliadača,
2. používaný operačný systém;
3. URL stránka, z ktorej ste vstúpili na našu stránku  (predchádzajúca navštívená stránka);
4. údaje o pristupujúcom zariadení (adresa IP);
5. čas odoslania požiadavky na server,

a je možné, že sa odošlú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických (ďalej len "USA"), kde sa aj uchovávajú. Adresa IP, ktorú odoslal Váš internetový prehliadač ako súčasť analytiky sa nebude zlučovať s ostatnými údajmi od spoločnosti Google. Analytiku spoločnosti Google sme na svojich webových stránkach rozšírili o kód "anonymizeIP". Táto funkcia zabezpečuje zamaskovanie Vašej adresy IP, čo sťažuje jej stotožnenie s Vašou osobou. Úplná adresa IP sa priamo na server spoločnosti Google v USA odosiela a skracuje až tam len vo výnimočných prípadoch.

Spoločnosť Google za nás používa tieto informácie na vyhodnocovanie spôsobu, akým používate webové stránky, na vypracovávanie správ o aktivite na stránke a na poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľa internetovej stránky súvisiacich s aktivitou na stránke a využívaním Internetu.

Na lepšie integrovanie služby Google Analytics na svojej internetovej stránke používame systém TAG Manager spoločnosti Google (Google TAG Manager).

Na propagáciu svojich internetových stránok používame tiež systém Google AdWords. Okamžite po tom, ako Vás reklama na základe kľúčových slov vo vyhľadávači Google presmeruje na naše stránky, Google sám za seba uloží súbor cookie systému AdWords, čím umožní integrovanie tejto informácie do procesu Google Analytics. Tieto súbory cookies exspirujú po 30 dňoch a využívajú sa na vytváranie konverznej štatistiky.

Právnym základom spracúvania údajov opísaného vyššie a ukladania súboru cookie je Váš súhlas, ktorý ste udelili na oznámení o súbore cookie (cookie banner) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 zákona TTDSG. Svoj súhlas smiete v ľubovoľnej chvíli s nadobudnutím účinnosti v budúcnosti odvolať zmenou v nastaveniach pre správu súborov cookie. Toto nebude mať dosah na zákonnosť spracúvania osobných údajov až do času odňatia súhlasu.

Systém Google analytics používame tiež na analyzovanie údajov zo súborov Double-Click-Cookies (pozri bod 8.1) na štatistické účely. Ak si toto neželáte, systém môžete znefunkčniť prostredníctvom ovládacieho prvku Ads Preferences Manager na stránke https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de.

Google je americká spoločnosť, čo znamená, že k spracúvaniu Vašich osobných údajov môže v tejto súvislosti dochádzať v USA. Sme si vedomí, že dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny, kde neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 nariadenia GDPR. V súlade s článkom 46 nariadenia GDPR sme prijali príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie zákonnosti a bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. Prenos Vašich osobných údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách ako ich schválila Európska komisia pre prenos osobných údajov do tretích krajín. Ďalšie informácie možno v tejto súvislosti nájsť na internetových stránkach spoločnosti Google.

Dodatočné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním systému Google Analytics možno nájsť napríklad na stránkach pomoci pre tento systém (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Údaje sa uchovávajú na štatistické účely po dobu 14 mesiacov.

5.2 Hotjar

Na analyzovanie správania sa používateľov našich stránok používame analytický nástroj "Hotjar", ktorý poskytuje spoločnosť Hotjar Ltd. (Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Pacevile St Julian’s STJ 3141, Malta). Tento nástroj nám tiež umožňuje optimalizovanie produktov a zlepšovanie používateľskej prívetivosti našich stránok. Robí sa to napríklad prostredníctvom nástrojov ako teplotné mapy (heatmaps), používateľských prieskumov a postupu "funnel tracking".

Na umožnenie analýzy používa analytický nástroj Hotjar súbory cookies, pomocou ktorých zbiera pre prevádzkovateľa stránok údaje o používateľoch. Okrem iného sa zberajú aj tieto údaje:

• adresa IP vášho koncového zariadenia
• typ koncového zariadenia
• geografická poloha
• použitý jazyk

Takto zozbierané údaje sa odosielajú do nástroja Hotjar, spracúvajú sa a následne sa anonymne ukladajú na serveroch spoločnosti Hotjar na území EÚ.

Právnym základom spracúvania údajov a ukladania súborov cookies je Váš súhlas udelený v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 zákona TTDSG. Svoj súhlas smiete v ľubovoľnej chvíli s nadobudnutím účinnosti v budúcnosti odvolať zmenou v nastaveniach pre správu súborov cookie. Toto nebude mať dosah na zákonnosť spracúvania osobných údajov až do času odňatia súhlasu.

5.3 Facebookový a Instagramový Pixel

Na svojej stránke používame takzvaný "Facebookový a Instagramový Pixel", ktorý prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (ďalej len “spoločnosť Meta”).

Pomocou tohto pixela dokáže spoločnosť Meta identifikovať návštevníkov našich stránok ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám (takzvané "Facebookové reklamy"). Pixel na zobrazovanie Facebookových, resp. Instagramových reklám, ktorých sme zadávateľom používame len pri tých používateľoch, ktorí prejavili záujem o naše internetové stránky, alebo ktorí sa vyznačujú určitými charakteristikami (napr. záujmom o určité témy alebo produkty zistené na základe skôr navštívených stránok), ktoré sme poskytli spoločnosti Meta v rámci funkcie pixela známej ako "Custom Audience". Používaním pixela chceme tiež zabezpečiť, aby boli Facebookové/Instagramové reklamy v súlade so záujmami používateľov a aby sa nejavili ako obťažujúce. Umožňuje nám to aj sledovanie účinnosti Facebookovej/Instagranovej reklamy na štatistické účely a účely prieskumu trhu, pretože vidíme, či došlo po kliknutí na Facebookovú/Instagramovú reklamu k presmerovaniu používateľov na našu webovú stránku (takzvaná "konverzia").

Spoločnosť Meta spracúva údaje v rámci svojich interných predpisov a postupov upravujúcich ochranu údajov. Všeobecné informácie v súvislosti s produktmi spoločnosti Meta možno nájsť v jej interných predpisoch o ochrane údajov na adrese https://www.facebook.com/policy.php.

Osobné údaje zozbierané pomocou pixela sa uchovávajú po 180 dní a následne sa mažú. Podrobnejšie informácie o nástroji Pixel a spôsobe, akým funguje možno nájsť na stránkach Facebooku pre pomoc na adrese: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Meta je americká spoločnosť, čo znamená, že k spracúvaniu Vašich osobných údajov môže v tejto súvislosti dochádzať v USA. Sme si vedomí, že dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny, kde neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 nariadenia GDPR. V súlade s článkom 46 nariadenia GDPR sme prijali príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie zákonnosti a bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. Prenos Vašich osobných údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách ako ich schválila Európska komisia pre prenos osobných údajov do tretích krajín. Ďalšie informácie možno v tejto súvislosti nájsť na internetových stránkach spoločnosti Meta.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, pri ktorých vystupuje spoločnosť Meta ako sprostredkovateľ s ňou máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe ktorej je táto povinná chrániť údaje našich zákazníkov a nesprístupňovať ich tretím stranám.

Pri spracúvaní, v ktorom vystupujeme so spoločnosťou Meta ako spoloční prevádzkovatelia osobných údajov sa uplatňuje dodatok o prevádzkovateľovi údajov (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).

Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas udelený v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. a) nariadenia GDPR a § 25, ods. 1 zákona TTDSG. Svoj súhlas smiete v ľubovoľnej chvíli s nadobudnutím účinnosti v budúcnosti odvolať zmenou v nastaveniach pre správu súborov cookies. Toto nebude mať dosah na zákonnosť spracúvania osobných údajov až do času odňatia súhlasu. Ak svoj súhlas odvoláte, my vydáme spoločnosti Meta pokyn na vymazanie všetkých osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili.

5.4 Konverzný nástroj "LinkedIn Insight Tag"

Naša stránka využíva aj konverzný nástroj známy ako "LinkedIn Insight Tag" od spoločnosti LinkedIn Unlimited (Wilton Place, Dublin, Írsko). Tento nástroj umiestňuje do vášho internetového prehliadača súbor cookie umožňujúci zbieranie údajov, vrátane adresy IP, vlastností zariadenia a internetového prehliadača a udalostí na webovej stránke (napr. jej prehliadanie).

Tieto údaje sa do siedmich dní šifrujú a anonymizujú a takto anonymizované údaje sa po 90 dňoch mažú. Spoločnosť LinkedIn nám osobné údaje neposkytuje, namiesto toho nám dodáva anonymizované správy o návštevníkoch našich stránok a o účinnosti reklamy. Ponúka aj možnosť zmeny cieľového obecenstva pomocou funkcie "Insight Tag".

Tieto údaje môžeme používať na zobrazovanie cielených reklám aj mimo svojej stránky, pretože sme Vás identifikovali ako jej predchádzajúceho návštevníka. Pre ďalšie informácie v súvislosti s ochranou súkromia v spoločnosti LinkedIn odkazujeme na jej príslušné interné predpisy a postupy: LinkedIn's privacy policy.

Právnym základom spracúvania údajov a ukladania súborov cookies je Váš súhlas udelený v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 zákona TTDSG.

Svoj súhlas smiete v ľubovoľnej chvíli s nadobudnutím účinnosti v budúcnosti odvolať zmenou v nastaveniach pre správu súborov cookie. Toto nebude mať dosah na zákonnosť spracúvania osobných údajov až do času odňatia súhlasu. Ak svoj súhlas odvoláte, všetky Vaše osobné údaje spracúvané v súvislosti s funkciou LinkedIn Insight Tag zmažeme alebo anonymizujeme.

LinkedIn je americká spoločnosť, čo znamená, že k spracúvaniu Vašich osobných údajov môže v tejto súvislosti dochádzať v USA. Sme si vedomí, že dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny, kde neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 nariadenia GDPR. V súlade s článkom 46 nariadenia GDPR sme preto prijali príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie zákonnosti a bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. Prenos Vašich osobných údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách ako ich schválila Európska komisia pre prenos osobných údajov do tretích krajín. Ďalšie informácie možno v tejto súvislosti nájsť na internetových stránkach spoločnosti LinkedIn.

5.5 Bing Universal Tracking (UET)

Na svojich stránkach používame aj nástroj Bing Universal Tracking (UET) určený na zberanie a ukladanie údajov, na základe ktorých sa vytvára používateľský profil. Túto službu ponúka spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Služba nám umožňuje sledovanie správania sa používateľov našej stránky. Vopred zadefinované udalosti, napríklad vyvolávanie určitých podstránok, sťahovanie informačných materiálov a podobne (takzvané konverzie) sa na stránke zapisujú do funkcie UET tag a odosielajú sa do spoločnosti Microsoft. Údaje možno potom použiť na zlepšenie našej internetovej stránky, alebo na presmerovávanie jej návštevníkov.

Na priradenie zozbieraných údajov k Vašej osobe umiestňuje funkcia UET do vášho prehliadača súbory cookies (pozri časť 5).

Právnym základom spracúvania údajov a ukladania súborov cookies je Váš súhlas udelený v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 zákona TTDSG. Svoj súhlas smiete v ľubovoľnej chvíli s nadobudnutím účinnosti v budúcnosti odvolať zmenou v nastaveniach pre správu súborov cookie. Toto nebude mať dosah na zákonnosť spracúvania osobných údajov až do času odňatia súhlasu.

Takto zozbierané osobné údaje sa ukladajú najviac na 180 dní a následne sa mažú. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje bezodkladne zmažeme.

Microsoft je americká spoločnosť, čo znamená, že k spracúvaniu Vašich osobných údajov môže v tejto súvislosti dochádzať v USA. Sme si vedomí, že dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny, kde neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 nariadenia GDPR. Vsúlade s článkom 46 nariadenia GDPR sme preto prijali príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie zákonnosti a bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. Prenos Vašich osobných údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách ako ich schválila Európska komisia pre prenos osobných údajov do tretích krajín. Ďalšie informácie možno v tejto súvislosti nájsť na internetových stránkach spoločnosti Microsoft.

6. Použité bezpečnostné opatrenia

Najvyššiu hodnotu prisudzujeme pri spracúvaní Vašich osobných údajov ich bezpečnosti a dôvernosti. Najvyššie štandardy bezpečnosti údajov preto zabezpečujeme pomocou riešení opísaných v nasledujúcom texte.

6.1 Funkcia Secure Socket Layer

Na dôverný a šifrovaný prenos údajov používame na našich stránkach funkciu Secure Socket Layer (SSL). Tretím stranám sa takto mimoriadne sťažuje, alebo dokonca znemožňuje prečítanie, alebo zásah do Vašich osobných údajov počas prenosu. Na stránke je preto uložený certifikát SSL, ktorý internetový prehliadač vyhodnotí ako zamýšľaný zdroj a následne ho dešifruje. Používanie takýchto SSL následne chráni Vaše osobné údaje počas Vašich návštev našich stránok a súvisiacich aktivitách.

Na našich stránkach používame tieto spôsoby šifrovania SSL:

• DigiCert EV
• DigiCert SSL
• SSL by Default

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti UTA na ich spracúvaní na dosiahnutie bezpečnosti produktu a právnej bezpečnosti a tiež na zabránenie podvodným, alebo škodlivým útokom v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako to je potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré boli pôvodne zhromaždené.

6.2 E-maily zabezpečené systémom spoločnosti Proofpoint

V rámci našej internetovej stránky a zobrazovaných možností na kontakt s našou spoločnosťou  používame e-mailový systém "Proofpoint Secure" od spoločnosti Proofpoint Inc. so sídlom na adrese 925 W. Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA určený na zabraňovanie ohrozenia bezpečnosti prostredníctvom záškodníckych e-mailov.

Používame pri tom bezpečnú e-mailovú bránu (secure e-mail gateway, SEG), ktorá monitoruje prichádzajúce aj odchádzajúce e-mailové správy. Pri zachytení, alebo pri podozrení na prítomnosť škodlivého obsahu nástroj SEG bezpečnosti tieto e-maily v záujme prevencie ich narušenia zablokuje. Účelom monitorovania odchádzajúcich správ je zabezpečiť, aby sa citlivé údaje - vrátane Vašich osobných údajov - neodosielali nezašifrované.

V súvislosti s používaním uvedeného SEG dochádza k spracúvaniu osobných údajov, napr. Vašej e-mailovej adresy a adresy IP. Navyše dochádza aj k prenosom údajov na servery spoločnosti Proofpoint.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti UTA na ich spracúvaní na účel zabránenie podvodným, alebo záškodníckym útokom v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Proofpoint je americká spoločnosť, čo znamená, že k spracúvaniu Vašich osobných údajov môže v tejto súvislosti dochádzať v USA. Sme si vedomí, že dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny, kde neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 nariadenia GDPR. V záujme ochrany Vašich osobných údajov sme so spoločnosťou Proofpoint Inc. uzatvorili štandardné zmluvné doložky upravujúce prenos osobných údajov do tretích krajín ako ich schválila komisia EÚ. Do takto uzatvorených štandardných zmluvných doložiek možno nahliadnuť tu.

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako to je potrebné na dosiahnite účelov, na ktoré boli pôvodne zhromaždené. Pre viac informácií o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s nástrojom spoločnosti Proofpoint odkazujeme na jej interné zásady a postupy na adrese: https://www.proofpoint.com/de/legal/privacy-policy.

7. Používané nástroje

Na zabezpečenie procesov na našej webovej stránke a na jej prezentáciu používame rôzne nástroje, ktoré spoločne s ich funkciami opisujeme ďalej.

8.1 Double Click

Na ponúkanie personalizovanej reklamy pri Vašej návšteve našej stránky používame nástroj Double Click od spoločnosti Google. Umožňuje nám, aby sme pomocou ukladania súborov cookies používateľom zobrazovali relevantnú reklamu. Ďalším účelom spracúvania Vašich osobných údajov prostredníctvom tohto nástroja je aj optimalizácia reklamy.

Nástroj Double Click zabraňuje v prípade svojho použitia mnohonásobnému zobrazovaniu reklám. Vďaka marketingovým nástrojom používaným na stránke sa nadväzuje spojenie medzi vaším internetovým prehliadačom a servermi spoločnosti Google a následne sa k nej v podobe Vašej adresy IP odosielajú Vaše osobné údaje. Toto poskytuje spoločnosti Google informácie o Vašich návštevách na našej stránke a o reklamách, ktoré potom možno spojiť s Vašim účtom Google.

Ako právny základ spracúvania Vašich osobných údajov v rozsahu nástroja DoubleClick a umiestňovania súborov cookies nám slúži váš súhlas udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 zákona TTDSG. Svoj súhlas smiete v ľubovoľnej chvíli s nadobudnutím účinnosti v budúcnosti odvolať zmenou v nastaveniach pre správu súborov cookie. Toto nebude mať dosah na zákonnosť spracúvania osobných údajov až do času odňatia súhlasu.

Google je americká spoločnosť, čo znamená, že k spracúvaniu Vašich osobných údajov môže v tejto súvislosti dochádzať v USA. USA predstavuje nezabezpečenú tretiu krajinu, kde neexistuje rozhodnutie komisie o dostatočnosti v súlade s článkom 46 nariadenia GDPR, čo znamená, že tam neexistuje dostatočná ochrana osobných údajov. Na dosiahnutie bezpečnosti Vašich osobných údajov počas tohto prenosu sme ako bezpečnostné opatrenie podľa článku 46 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR uzatvorili štandardné zmluvné doložky upravujúce prenos osobných údajov do tretích krajín ako ich schválila komisia EÚ. Viac s o tejto záležitosti dozviete medzi informáciami, ktoré v tejto súvislosti sprístupňuje spoločnosť Google.

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako to je potrebné na dosiahnite účelov, na ktoré boli pôvodne zozberané. Dodatočné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním nástroja DoubleClick a súvisiacim používaním súborov cookies nájdete v príslušných zásadách a postupoch spoločnosti Google Inc. upravujúcich ochranu súkromia na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

8.2 Mapy Google

Na stránke používame aj funkciu Google Maps. Dokážeme Vám tak na nej priamo zobrazovať interaktívne mapy, čo Vám umožní pohodlné využívanie mapovej funkcie.

Navštívením našej stránky sa k spoločnosti Google dostáva informácia, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej stránky. Okrem toho sa k nej dostávajú i ďalšie údaje, napríklad vaša adresa IP, dátum a čas zadania požiadavky, internetová stránka, z ktorej sa požiadavka odosiela, prehliadač a operačný systém a jeho rozhranie.

K tomuto dochádza bez ohľadu na skutočnosť, či ste prihlásení do svojho účtu Google, alebo či vôbec takýto účet máte.

Ak ste prihlásení vo svojom účte Google, Vaše údaje sa priraďujú priamo k tomuto účtu. Ak si priradenie k svojmu profilu na platforme Google neželáte, musíte sa ešte pred voľbou tohto tlačidla z účtu odhlásiť. Google Vaše údaje ukladá ako používateľské profily a používa ich na zobrazovanie reklám a na vykonávanie prieskumu trhu resp. prispôsobovania svojej webovej stránky podľa dopytu. Takéto vyhodnocovanie sa vykonáva najmä (dokonca i pri neprihlásených používateľoch) na zabezpečenie zobrazovania reklamy na základe potreby a na informovanie iných členov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našej internetovej stránke. Máte právo, aby ste proti vytváraniu takýchto používateľských profilov namietli; na vykonanie tohto svojho práva sa musíte obrátiť na spoločnosť Google.

Právnym základom spracúvania je náš oprávnený záujem o zlepšovanie svojej ponuky, o vizuálnu aj funkčnú optimalizáciu internetovej stránky a tiež o poskytovanie funkcie umožňujúcej zisťovanie polohy akceptujúcich partnerov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. K zmazaniu údajov dôjde okamžite po tom, ako prestane existovať náš oprávnený záujem, alebo budeme údaje povinní zmazať na základe zákonných príkazov.

Ak spoločnosť Google spracúva takto získané osobné údaje na svoje vlastné účely, potom vystupuje v súvislosti so spracúvaním postavení Prevádzkovateľa údajov v zmysle článku 4 ods. 7 nariadenia GDPR. Pre ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania osobných údajov ako ho vykonáva spoločnosť Google odkazujeme na poskytovateľove zásady a postupy upravujúce ochranu údajov. Nájdete tam i ďalšie údaje ohľadom svojich práv a možností v rámci nastavení, zabezpečujúcich ochranu Vašich osobných údajov: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google je americká spoločnosť, čo znamená, že k spracúvaniu Vašich osobných údajov môže v tejto súvislosti dochádzať v USA. Sme si vedomí, že dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny, kde neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 nariadenia GDPR. V súlade s článkom 46 nariadenia GDPR sme prijali príslušné bezpečnostné opatrenia zamerané na zabezpečenie zákonnosti a bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. Prenos Vašich osobných údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách ako ich schválila Európska komisia pre prenos osobných údajov do tretích krajín. Ďalšie informácie možno v tejto súvislosti nájsť na internetových stránkach spoločnosti Google.

8.3 Funkcia Smart App Banners

Na svojej stránke používame funkciu spoločnosti Smart App Banners, Inc. (1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornia) zo skupiny Apple, ktorej účelom je informovať Vás o našej mobilnej aplikácii. Zvolením a aktivovaním funkcie Smart App Banner budete presmerovaní priamo na našu vlastnú mobilnú aplikáciu dostupnú na platforme Apple App Store.

Na presmerovanie z našich internetových stránok do platformy Apple App Store sa spracúvajú Vaše technicky nevyhnutné údaje tak, aby sa zabezpečila funkčnosť nášho nástroja Smart App Banners. Súčasťou takýchto technicky nevyhnutných údajov môže byť Vaša adresa IP, ktorá sa prenáša k spoločnosti Apple. Táto ďalej spracúva osobné údaje získané od Vás v prípade stiahnutia si našej mobilnej aplikácie typu app, pričom sa tieto údaje priraďujú k Vášmu účtu na platforme Apple App Store.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je náš oprávnený záujem o propagovanie našich aplikácií typu app v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Voči spracúvaniu údajov smiete samozrejme kedykoľvek namietnuť. Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame sa okamžite zmažú ak už nie sú na účel, na ktorý sa pôvodne získali potrebné a ak zmazaniu nebráni žiadna zákonná povinnosť na ich ďalšie uchovávanie.

Apple je americká spoločnosť, čo znamená, že k spracúvaniu Vašich osobných údajov môže v tejto súvislosti dochádzať v USA. Sme si vedomí, že dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny, kde neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 nariadenia GDPR. V súlade s článkom 46 nariadenia GDPR sme prijali príslušné bezpečnostné opatrenia zamerané na zabezpečenie zákonnosti a bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. Prenos Vašich osobných údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách ako ich schválila Európska komisia pre prenos osobných údajov do tretích krajín. Ďalšie informácie možno v tejto súvislosti nájsť na internetových stránkach spoločnosti Apple.

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako to je potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré boli pôvodne zhromaždené. Dodatočné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním nástroja Apple Smart App Banners nájdete v príslušných zásadách a postupoch spoločnosti Apple upravujúcich ochranu súkromia na adrese https://www.apple.com/de/legal/privacy/data/.

8.4 Font Awesome

Na svojej internetovej stránke používame aj ovládací prvok (widget) Font Awesome od spoločnosti Fonticons Inc. (307 S Main St. Ste 202 Bentonville, AR, 72712-9214, USA), ktorým sa do stránky integruje typ písma Font Awesome a jeho ikonky. Ovládací prvok Font Awesome nám umožňuje rozšíriť zobrazované informácie a ďalší obsah našej stránky. Použitie ikonky webového typu písma Font Awesome nám umožňuje zlepšiť rýchlosť načítania stránky a jej zreteľnosť/prehľadnosť. Pri používaní ovládacieho prvku Font Awesome je toto aj jeden z účelov spracúvania Vašich osobných údajov.

Pri používaní ovládacieho prvku Font Awesome sa používa aj systém Content Delivery Network (CDN), ktorý umožňuje načítanie ikoniek z externého servera. Pri vstupe na našu stránku nadviaže váš internetový prehliadač spojenie so servermi spoločnosti Fonticons, čím sa umožní načítanie ikoniek. Spoločnosť Fonticons pri tom spracúva Vaše osobné údaje v podobe Vašej adresy IP.

Právnym základom spracúvania údajov je náš oprávnený záujem o optimalizovanie procesov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Fonticons je americká spoločnosť, čo znamená, že k spracúvaniu Vašich osobných údajov môže v tejto súvislosti dochádzať v USA. Sme si vedomí, že dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny, kde neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 nariadenia GDPR. V súlade s článkom 46 nariadenia GDPR sme preto prijali príslušné bezpečnostné opatrenia zamerané na zabezpečenie zákonnosti a bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. Prenos Vašich osobných údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách ako ich schválila Európska komisia pre prenos osobných údajov do tretích krajín.

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako to je potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré boli pôvodne zhromaždené. Dodatočné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním ovládacieho prvku Font Awesome nájdete v príslušných zásadách a postupoch spoločnosti Fonticons upravujúcich ochranu súkromia na adrese https://fontawesome.com/privacy.

8. Práva dotknutých osôb

Ak spracúvate osobné údaje Vy sami, potom ste dotknutou osobou v zmysle nariadenia GDPR a môžete si voči nám uplatňovať nasledujúce práva:

8.1 Právo na prístup k údajom

Môžete nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby.

Ak k takému spracúvaniu dochádza, potom smiete od Prevádzkovateľa údajov žiadať nasledujúce informácie:

• účely spracúvania;
• kategórie dotknutých osobných údajov;
• príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté; predpokladaná doba uchovávania Vašich osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
• existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, práva na ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
• či existuje právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
• ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
• existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Máte právo požadovať informácie o prípadnom prenose Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. V tejto súvislosti máte právo byť v súvislosti s prenosom informovaní o primeraných zárukách podľa článku 46 nariadenia GDPR.

8.2 Právo na opravu

Smiete si voči nám ako Prevádzkovateľovi údajov uplatniť právo na opravu, resp. doplnenie, ak sú údaje o Vašej osobe nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ vykoná bez zbytočného odkladu nápravu stavu.

8.3 Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov o svojej osobe ak sú splnené tieto podmienky:

• ak napadnete správnosť osobných údajov o svojej osobe, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
• spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich spracúvania;
• osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
• namietli ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR, a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov naliehavého verejného záujmu Únie alebo členského štátu

V prípade obmedzenia spracúvania osobných údajov v súlade s predchádzajúcimi podmienkami Vás budeme o tejto veci ešte pred zrušením obmedzenia informovať

8.4 Právo na vymazanie

8.4.1 Povinnosť na vymazanie

Smiete nás požiadať o bezodkladné vymazanie osobných údajov ktoré sa Vás týkajú. V takomto prípade sme tak povinní urobiť bez zbytočného odkladu, ak sa uplatňuje niektorý z nasledujúcich dôvodov:

• osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
• odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
• namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia GDPR;
• osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sa spracúvali nezákonne;
• osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú treba vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha
• osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú  sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia GDPR.

8.4.2 Poskytnutie informácií tretím stranám

Ak sme zverejnili osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a podľa odseku 1 sme povinní vymazať ich v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia GDPR, potom so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení prijmeme primerané opatrenia, aby sme informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste ako dotknutá osoba žiadali, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

8.4.3 Výnimky

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, ak je spracúvanie potrebné

• na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie
• na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá by nám bola zverená;
• z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia GDPR;
• na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku a) znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Právo na vymazanie sa ďalej neuplatňuje, ak podliehame povinnosti na uchovávanie osobných údajov z dôvodu existencie zákonnej povinnosti na ich uchovávanie a príslušných zákonných období uchovávania. V takomto prípade sa osobné údaje namiesto vymazania zablokujú.

8.5 Právo na oznámenie

Ak ste si voči nám uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, potom sme o takejto oprave, takomto vymazaní alebo obmedzení spracúvania povinní oboznámiť všetkých príjemcov, ktorým boli údaje týkajúce sa Vašej osoby sprístupnené, ibaže by sa to ukázalo ako nemožné, alebo by si to vyžiadalo neprimerané úsilie.

Máte právo, aby Vám bola oznámená totožnosť takýchto príjemcov.

8.6 Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom a vzájomne zameniteľnom formáte. Máte tiež právo na prenos týchto údajov k inému prevádzkovateľovi údajov bez toho, aby sme Vám v tom bránili pod podmienkou, že

• sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a
• sa spracúvanie musí vykonávať automatizovanými postupmi.

Pri uplatňovaní si tohto práva máte právo na prenos údajov, ktoré sa Vás týkajú priamo od nás k inému Prevádzkovateľovi, pokiaľ to je technicky uskutočniteľné. Nesmie to však mať dosah na slobody a práva iných osôb.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov potrebných na plnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci, ktorá nám bola zverená.

8.7 Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať, ibaže by sme dokázali preukázať naliehavý legitímny dôvod na ich spracúvanie, ktorý preváži nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo sa spracúvanie vykonáva na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú spracúvajú na účely priameho marketingu, potom máte právo kedykoľvek proti spracúvaniu na takýto účel namietať a toto isté sa týka aj  profilovania, pokiaľ je s takýmto priamym marketingom spojené.

Ak proti spracúvaniu na účel priameho marketingu namietnete, potom sa už ďalej osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby nebudú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

8.8 Právo na odvolanie súhlasu v zmysle zákona na ochranu údajov

V zmysle zákona na ochranu údajov môžete vyhlásenie o udelení súhlasu kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu. Po takomto odvolaní udelenia súhlasu Vaše osobné údaje okamžite zmažeme a nebudeme ich ďalej spracúvať. Odvolanie súhlasu nebude mať dosah na zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonávané na základe súhlasu až do času jeho odňatia.

8.9 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Toto sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

• a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami;
• b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému podliehame a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu Vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo
• c) založené na vašom výslovnom súhlase.

Tieto rozhodnutia však nesmú byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje jeho článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie Vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v písm. a) a c) vykonáme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na zásah človekom zo strany spoločnosti UTA, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

8.10 Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

Nehľadiac na žiadne ďalšie správne alebo právne prostriedky nápravy máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, konkrétne v členskom štáte svojho pobytu, vášho pracoviska alebo v mieste údajného porušenia ak si myslíte, že spracúvaním údajov, ktoré sa Vás týkajú, dochádza k porušeniu nariadenia GDPR.

Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť predložená sťažovateľa oboznámi so stavom a výsledkom sťažnosti, vrátane možnosti na domáhanie sa nápravy súdnou cestou v zmysle článku 78 nariadenia GDPR. Do zoznamu dozorných orgánov možno nahliadnuť prostredníctvom tohto odkazu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member-de

Stav: 08/2022

Cookie-Liste

 

Unbedingt erforderliche Cookies

Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _dc_gtm_UA-xxxxxxxx Erstanbieter
web.uta.com OptanonAlertBoxClosed , cookietest , OptanonConsent , fe_typo_user Erstanbieter
cdn.cookielaw.org OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _hjFirstSeen _gclxxxx _hjTLDTest _hjAbsoluteSessionInProgress _hjSession_xxxxxx _hjSessionUser_xxxxxx _uetvid _hjid Erstanbieter
web.uta.com _ga _hjIncludedInPageviewSample _hjIncludedInSessionSample _pctx _gat_UA- _gid _pprv _pcid Erstanbieter
consent.cookiebot.com CookieConsent Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com mp__utmz mp__utmc mp__utma mp__utmb Erstanbieter
uta.com weird_get_top_level_domain Erstanbieter
www.clarity.ms CLID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com _gat_UA-XXXXXX-X ln_or Erstanbieter
uta.com _uetsid _fbp Erstanbieter
c.bing.com SRM_B Drittanbieter
google.com CONSENT Drittanbieter
linkedin.com lidc, AnalyticsSyncHistory, li_sugr Drittanbieter
bing.com MUID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
linkedin.com bcookie, UserMatchHistory Drittanbieter
www.facebook.com   Drittanbieter
www.linkedin.com bscookie Drittanbieter