Skip to content

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych to dla nas kwestie o strategicznym znaczeniu.
Dlatego dbamy o spełnianie wymagań wynikających z przepisów i starannie przygotowaliśmy się na wejście w życie nowych regulacji.

W związku z obowiazujacymi przepisami, realizujemy obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)*,
Poniżej znajdziecie Państwo stosowne klauzle informacyjne - zachęcamy do zapoznania się z nimi.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

I. Klauzula obowiązku informacyjnego  - MARKETING

II. Klauzula obowiązku informacyjnego  - KLIENCI UTA

III. Klauzula obowiązku informacyjnego  - MONITORING POMIESZCZEŃ

IV. Cookies

I. Klauzula obowiązku informacyjnego - MARKETING

1. Kto jest Administratorem Państwa Danych Osobowych?

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dbając o to, abyście Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, przedstawiam następujące informacje.

Administratorem Państwa danych jest: UTA Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17; 00-203 Warszawa; e-mail: biuro@uta.pl

Na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich możecie Państwo również przeczytać informacje znajdujące się na stronie  www.uta.pl

 

2. W jakim celu będą przetwarzane Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, stanowiącego prawnie uzasadniony interes UTA Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; oraz w celu podjęcia działań (na Państwa wniosek) w celu zawarcia stosownej umowy przed jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym będących wynikiem profilowania, o ile wyrazicie Państwo na to stosowną zgodę.

 

3. Jakie dane będą przetwarzane

Będziemy przetwarzać wyłącznie dane niezbędne do zawarcia umowy takie jak imię, nazwisko, adres prowadzonej działalności, numer NIP lub/i PESEL oraz dane kontaktowe.

 

4. Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zawarcia stosownej umowy z naszą spółką lub do czasu złożenia przez Państwa stosownego, zasadnego żądania zaprzestania ich dalszego przetwarzania.

 

5. Komu mogą zostać ujawnione Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
UTA Sp z o.o., emitentowi kart UTA w celu przygotowania elementów niezbędnych do przedstawienia oferty oraz podmiotom udzielającym wsparcia UTA Sp. z o.o. na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

6. Profilowanie

Państwa dane mogą być profilowane, w celu przedstawienia bardziej dostosowanej oferty oraz w celu określenia Państwa kondycji finansowej w związku z potencjalna współpracą.

 

7. Jakie są Państwa prawa?

Przysługuje Państwu prawo do:
-       dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
-       zasadnego żądania usunięcia swoich danych,
-       ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
-       przenoszenia swoich danych,
-       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
-      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Pamiętajcie Państwo, że podanie danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do
przedstawienia oferty i  oraz do podjęcia działań w celu zawarcia stosownej umowy.

II. Klauzula obowiązku informacyjnego - KLIENCI UTA

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dbając o to, abyście Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, przedstawiam następujące informacje.

Administratorem Państwa danych jest: UTA Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17; 00-203 Warszawa; e-mail:  biuro@uta.pl

Na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich możecie Państwo również przeczytać informacje znajdujące się na stronie  www.uta.pl

 

1. W jakim celu będą przetwarzane Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji naszej umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania do Państwa ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
−      art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;
−      art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe;
−      art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Państwa ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

 

2. Automatyczne podejmowanie decyzji

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach:

 1.      przy zawieraniu umowy podejmujemy automatyczne decyzje o zawarciu lub o warunkach zawarcia, przedłużenia lub rozszerzenia jej zakresu w oparciu o ocenę wiarygodności płatniczej. Skutkiem takiej analizy jest określenie warunków współpracy, a w skrajnych przypadkach decyzja o jej zakończeniu;
 2.      w ramach warunków umownych możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas progów lub limitów (np. ilości zakupionego paliwa) może spowodować określone konsekwencje (np. zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). Jeśli systemy informatyczne odnotują osiągnięcie progów lub limitów, automatycznie zastosujemy określone rozwiązanie;
 3.      w celu wykrywania nadużyć przy korzystaniu z usług i reagowania na nie, podejmujemy automatyczne decyzje o uznaniu określonego nietypowego sposobu użytkowania kart, za stanowiący  zagrożenie dla bezpiecznego obrotu. W konsekwencji ograniczymy lub zablokujemy automatycznie możliwość użytkowania karty do czasu wyjaśnienia zdarzenia. Mogą Państwo także zakwestionować taką decyzję i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez naszego pracownika.
 4.      Do podjęcia automatycznej decyzji wykorzystujemy informacje o transakcjach dokonanych w naszej sieci (w tym o typowych i nietypowych wzorach takich transakcji) oraz o dotychczas zaobserwowanych przypadkach nadużyć;
 5.      w przypadku, gdy zalegają nam Państwo z zapłatą, możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu lub o uniemożliwieniu korzystania przez Państwa z naszych usług. Na tę decyzję będą miały wpływ m.in. wysokość i okres zadłużenia oraz dotychczasowa historia płatnicza;
 6.      w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, jaką częścią naszej oferty mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.

 

3. Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. precyzyjnie zweryfikować Państwa wiarygodności płatniczej czy dostosować oferty do Państwa potrzeb). Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym.
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci akceptacji, usług, urządzeń pokładowych OBU czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

 

4. Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, w tym również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01). Natomiast dane niezbędne do celów marketingu bezpośredniego, po rozwiązaniu umowy, będą przechowywane do czasu wniesienia uzasadnionego żądania o zaprzestanie ich przetwarzania.

 

5. Komu mogą zostać ujawnione Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom UTA Sp. z o.o., oraz podmiotom udzielającym wsparcia UTA Sp. z o.o. wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W szczególności zaś:

 1. emitentowi kart UTA mającego siedzibę w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Niemcy), w celu obsługi kart UTA i innych powiązanych mediów (np. OBU) oraz procesingu dokonanych przy ich użyciu transakcji
 2. w przypadku gdy zamówią Państwo za naszym pośrednictwem usługi związane z opłatami drogowymi lub inne usługi zewnętrzne  – operatorom tych opłat w poszczególnych krajach
 3. w przypadku korzystania z usług związanych ze zwrotem VAT lub podatku akcyzowego w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego – firmie NIKOSAX z Danii w celu realizacji usług lub innej firmie działającej w tym zakresie na naszą rzecz.

Jeśli korzystają Państwo z naszych usług, przekazujemy standardowe informacje techniczne (o numerze karty lub urządzenia pokładowego OBU, z którego Państwo korzystacie) do innych operatorów obsługujących transakcje przy użyciu kart lub urządzeń pokładowych, w celu umożliwienia dokonywania tych transakcji, ich ograniczenia lub ich uniemożliwienia (np. blokada zgubionej karty, limity dzienne itp.).

 

6. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa dane przekazujemy poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) wyłącznie w zakresie na jaki pozwala prawo, w celu zapewnienia usług związanych z opłatami drogowymi w krajach spoza EOG. Przekazanie następuje wyłącznie na Państwa żądanie wyrażone zamówieniem na korzystanie z takich usług i tylko w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do ich realizacji w Państwa interesie. Podstawa prawna: art. 49 ust. 1 b) i c) RODO.

 

7. Dane transakcyjne i o lokalizacji

W związku z tym, że korzystają Państwo z naszych usług, przetwarzamy Państwa dane transakcyjne i co za tym idzie dane o lokalizacji (miejscu dokonywania transakcji).

Dane transakcyjne przetwarzamy w celu wykonania umowy, zarządzania siecią akceptacji oraz rozliczeniami z innymi operatorami lub dostawcami towarów i usług; wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci akceptacji i usług; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (minimum przez okres określony ustawą o rachunkowości lub innymi przepisami – aż do momentu przedawnienia); marketingu bezpośredniego (o ile udzielą Państwo na to zgody). Danymi transakcyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszych usług i z naszej sieci akceptacji,
w szczególności o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób Państwo z nich korzystają.
Dane transakcyjne możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Dane o lokalizacji (oznaczające dane wskazujące położenie Państwa pojazdów, pochodzące z informacji o miejscu dokonywania transakcji) przetwarzamy w celu: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa; marketingu bezpośredniego, co obejmuje również profilowanie, czyli dostosowanie otrzymywanej oferty do miejsc, w których korzystali Państwo z naszych usług (o ile udzielą nam Państwo na to zgody); świadczenia usług dodatkowych, gdy dane te są niezbędne do ich świadczenia (o ile udzielą nam Państwo na to zgody).
Dane transakcyjne i o lokalizacji po ich całkowitej anonimizacji (to znaczy bez informacji, do którego Klienta się odnoszą) możemy przetwarzać na potrzeby statystyk, analiz dotyczących efektywności lub konieczności rozbudowy naszej sieci akceptacji, zarządzania tą siecią i ustalania zakresu oferty.
Za Państwa zgodą możemy wykorzystać te dane także w innych celach.

 

8. Jakie są Państwa prawa po wyrażeniu zgody?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Skarga

Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

III. Klauzula obowiązku informacyjnego - MONITORING POMIESZCZEŃ

1. Kto jest Administratorem Państwa Danych Osobowych pozyskanych w wyniku prowadzenia monitoringu wizyjnego?

UTA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
biuro@uta.pl

Przedstawiciel odpowiedzialny:
Pierre Jalady

 

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie  danych  –  RODO)  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa oraz
ochrony mienia UTA Sp. z o.o.

 

3. Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. Jedynie w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub wystąpią uzasadnione przesłanki do tego, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia wszelkich postępowań.

 

4. Komu mogą zostać ujawnione Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
UTA Sp. z o.o. oraz podmiotom udzielającym wsparcia UTA Sp. z o.o. na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

5. Przysługuje Państwu prawo do:

-       informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu;
-       dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
-       żądania anonimizacji wizerunku i/lub usunięcia swoich danych,
-       ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
-       przenoszenia swoich danych,
-       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

 

6. Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

IV. Cookies

Korzystanie z LinkedIn Insight Tag

Nasza strona korzysta z narzędzia konwersji "LinkedIn Insight Tag" LinkedIn Ireland Unlimited. Narzędzie to ustawia plik cookie w przeglądarce internetowej użytkownika, co umożliwia gromadzenie danych obejmujących: adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz zdarzenia strony (np. odsłony strony). Dane te są szyfrowane, anonimizowane w ciągu siedmiu dni, a zanonimizowane dane są usuwane w ciągu 90 dni. LinkedIn nie udostępnia UTA danych osobowych, ale oferuje zanonimizowane raporty dotyczące oglądalności strony i wydajności reklam. Ponadto LinkedIn oferuje możliwość retargetowania poprzez Insight Tag. UTA może wykorzystać te dane do wyświetlania ukierunkowanych reklam poza swoją stroną internetową bez identyfikacji użytkownika jako osoby odwiedzającej stronę. Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a GDPR. 

Wykorzystanie piksela Facebooka i Instagrama

Na naszej stronie internetowej używamy "Piksela Facebooka i Instagrama", który jest obsługiwany przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Meta"). 
 Za pomocą piksela, Meta jest w stanie określić odwiedzających naszą stronę internetową jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. "Facebook ads"). Wykorzystujemy piksel do wyświetlania zamieszczonych przez nas reklam na Facebooku i/lub Instagramie tylko tym użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą stroną internetową lub posiadają określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami ustalone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Meta (tzw. "Custom Audiences"). Za pomocą piksela chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku i/lub Instagramie odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie mają efektu nękającego. Daje nam to możliwość śledzenia skuteczności reklam na Facebooku i/lub Instagramie do celów statystycznych i badań rynkowych poprzez sprawdzenie, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu na reklamę na Facebooku lub Instagramie (tzw. "konwersja"). 

Przetwarzanie danych przez Meta odbywa się w ramach polityki Meta dotyczącej wykorzystania danych. Ogólne informacje na temat produktów Meta można znaleźć w polityce użytkowania danych Meta: www.facebook.com/policy.php.  

 

Konkretne informacje i szczegóły dotyczące Piksela i jego działania można znaleźć w dziale pomocy Facebooka, który znajduje się tutaj: www.facebook.com/business/help/651294705016616. 


UTA jest świadoma przekazywania swoich danych osobowych do państwa trzeciego i wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46 GDPR, aby zapewnić zgodne z prawem i bezpieczne przetwarzanie swoich danych osobowych. 
W przypadku przetwarzania danych, w którym Meta działa jako podmiot przetwarzający, istnieje umowa o przetwarzaniu danych z Meta, w której wymagamy od Meta, aby chronił dane naszych klientów i nie ujawniał ich osobom trzecim. 

W przypadku przetwarzania danych, w którym UTA i Meta są współadministratorami danych, obowiązuje dodatek dla administratorów www.facebook.com/legal/controller_addendum. 


Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR. 

Cookie-Liste

 

Unbedingt erforderliche Cookies

Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _dc_gtm_UA-xxxxxxxx Erstanbieter
web.uta.com OptanonAlertBoxClosed , cookietest , OptanonConsent , fe_typo_user Erstanbieter
cdn.cookielaw.org OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _hjFirstSeen _gclxxxx _hjTLDTest _hjAbsoluteSessionInProgress _hjSession_xxxxxx _hjSessionUser_xxxxxx _uetvid _hjid Erstanbieter
web.uta.com _ga _hjIncludedInPageviewSample _hjIncludedInSessionSample _pctx _gat_UA- _gid _pprv _pcid Erstanbieter
consent.cookiebot.com CookieConsent Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com mp__utmz mp__utmc mp__utma mp__utmb Erstanbieter
uta.com weird_get_top_level_domain Erstanbieter
www.clarity.ms CLID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com _gat_UA-XXXXXX-X ln_or Erstanbieter
uta.com _uetsid _fbp Erstanbieter
c.bing.com SRM_B Drittanbieter
google.com CONSENT Drittanbieter
linkedin.com lidc, AnalyticsSyncHistory, li_sugr Drittanbieter
bing.com MUID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
linkedin.com bcookie, UserMatchHistory Drittanbieter
www.facebook.com   Drittanbieter
www.linkedin.com bscookie Drittanbieter