Skip to content

IŠLYGA DĖL BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO

Pagal 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą 2016/679 (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) (OL L 119, p. 1), atsižvelgdami į mūsų bendradarbiavimą ir siekdami informuoti Jus apie tai, kaip ir kas tvarko Jūsų asmens duomenis, pateikiame šią informaciją:

I. Kas yra Jūsų duomenų tvarkytojas?

II. Koks yra Jūsų duomenų tvarkymo tikslas?

III. Automatizuotas sprendimų priėmimas

IV. Kokius asmens duomenis Jūs turite pateikti?

V. Kiek laiko mes saugosime Jūsų asmens duomenis?

VI. Kam mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

VII. Ar Jūsų duomenys bus perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų?

VIII. Duomenys apie sandorį ir buvimo vietą

IX. Kokias teises Jūs turite davę savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis?

X. Skundų pateikimas

XI. Cookies

I. Kas yra Jūsų duomenų tvarkytojas?

Jūsų duomenų tvarkytojas yra:
UTA Sp. z o.o.
Bonifraterska g. 17,
00-203 Varšuva,
biuro@uta.pl

Atsakomybės atstovai:
Pierre Jalady

Visą informaciją apie Jūsų asmens duomenų naudojimą ir apsaugą, teises ir naudojimosi jais sąlygas taip pat galite rasti tinklalapyje www.uta.pl.

II. Koks yra Jūsų duomenų tvarkymo tikslas?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi įvairiais tikslais, t. y. siekiant tinkamai įvykdyti mūsų sutartį, laikytis teisinių įsipareigojimų, įskaitant mokestinius įsipareigojimus, teikti Jums pasiūlymus pagal mūsų bendradarbiavimo sąlygas, taip pat užtikrinti galimų pretenzijų, kylančių iš civilinės teisės normų, vykdymą ir apsaugą nuo tokių pretenzijų, jei jų yra. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:
BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, t. y. duomenų tvarkymas yra būtinas sutarties, pagal kurią yra nustatomi mūsų įsipareigojimai, vykdymui;
BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, t. y., duomenų tvarkymas yra būtinas, norint įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę, įskaitant mokestines prievoles;
BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, t. y., duomenų tvarkymas yra būtinas tikslams, kylantiems iš mūsų siekiamų teisėtų interesų, pavyzdžiui, pasiūlymų Jums teikimas pagal mūsų tiesioginės rinkodaros politiką ir galimas poreikis vykdyti iš civilinės teisės normų kylančias pretenzijas arba apsaugoti nuo jų.

III. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Mūsų automatizuotas sprendimų priėmimas yra naudojamas šiose su Jumis susijusiose situacijose:

  1. sudarydami sutartį, mes priimame automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimą dėl Sutarties sudarymo ar sąlygų, galiojimo trukmės ar apimties pratęsimo, remdamiesi jūsų kreditingumo įvertinimu. Tokia analizė lemia bendradarbiavimo sąlygų nustatymą ir, blogiausiais atvejais, sprendimą nutraukti bendradarbiavimą;
  2. sutarties sąlygose galime nurodyti, kad pasiekus arba viršijant mūsų nustatytus ribinius kiekius (pvz., perkamo kuro kiekį) gali atsirasti tam tikrų pasekmių (pvz., paslaugų sustabdymas arba jų tiekimas skirtingomis sąlygomis). Jei mūsų IT sistemos užregistruos ribinius kiekius, tam tikras sprendimas bus taikomas automatiškai;
  3. siekdami nustatyti piktnaudžiavimą paslaugomis naudojant atsakymo į piktnaudžiavimo paslaugą, mes priimame automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus siekiant atpažinti specifinį, netipinį kortelių naudojimą, keliantį grėsmę saugiai prekybai. Todėl mes automatiškai apribosime arba blokuosime galimybę naudoti kortelę iki tol, kol įvykis bus išaiškintas. Jūs taip pat galite užginčyti mūsų sprendimus, tokiu atveju mūsų darbuotojas nagrinės Jūsų bylą;
  4. norėdami automatizuoti duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, mes naudojame informaciją apie mūsų tinkle atliktus sandorius (įskaitant tipinius ir netipinius tokių sandorių modelius) ir iki šiol užregistruotus piktnaudžiavimo atvejus;
  5. jei Jūs turite įsiskolinimų mūsų atžvilgiu, mes galime priimti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimą dėl tolimesnio mūsų paslaugų naudojimo, apribojimo arba nutraukimo. Tokio sprendimo priėmimui turi įtakos, be kita ko, įsiskolinimo suma ir trukmė bei Jūsų mokėjimo istorija šiai dienai;
  6. profiliavimo rinkodaros tikslais atveju mes nustatysime, kuris mūsų pasiūlymas Jums gali būti aktualiausias;

IV. Kokius asmens duomenis Jūs turite pateikti?

Siekdami įvykdyti sutartį, mes reikalaujame, kad Jūs pateiktumėte mums savo duomenis specialioje sutarties formoje (jei Jūs nepateikiate reikalingų duomenų, mes negalime su Jumis sudaryti sutarties). Be to, mes galime paprašyti neprivalomų duomenų, kurie neturi įtakos sutarties vykdymui (jei Jūs nepateikiate šių duomenų, mes negalime, pavyzdžiui, tiksliai patikrinti Jūsų mokumą arba pateikti pasiūlymą pagal Jūsų poreikius). Asmens duomenų pateikimas sudarant sutartį nėra Jūsų įstatyminė prievolė.
Sutarties galiojimo laikotarpiu, teikdami paslaugas, mes gauname kitą informaciją apie Jus, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų priėmimo tinklu, paslaugomis, ofšoriniu banku arba mūsų interneto svetaine. Šią informaciją mes gauname iš mūsų paslaugų, kurias Jūs naudojate.

V. Kiek laiko mes saugosime Jūsų asmens duomenis?

Pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso įstatymo 118 straipsnį (Įstatymų leidinys 2017.459, pilnas tekstas nuo 2017-03-01), Jūsų asmens duomenys bus saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu, taip pat ir susijusių galimų pretenzijų išsprendimo laikotarpiu, t. y. ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiu nuo sutarties nutraukimo dienos.

VI. Kam mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti UTA Sp. z o.o. darbuotojams ar partneriams, taip pat šalims, teikiančioms paramą UTA Sp. z o.o., remiantis užsakytomis paslaugomis ir pagal visas sudarytas duomenų tvarkymo sutartis, taip pat subjektams, kuriems pagal įstatymą yra leidžiama atskleisti tokius duomenis. Pavyzdžiui:

  1. Europos ekonominės erdvės šalyje (Vokietijoje) įsteigto UTA kortelių emitentui, kuris tvarko UTA korteles ir apdoroja su jomis susijusius sandorius;
  2. jei Jūs užsakote su rinkliavomis susijusias paslaugas per mus – atitinkamų šalių rinkliavų operatoriams;
  3. jeigu kitose Europos ekonominės erdvės šalyse Jūs naudojatės su PVM ar akcizų grąžinimu susijusiomis paslaugomis – NIKOSAX Danijoje, kad suteiktumėte Jums minėtas paslaugas;

Jei Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, mes perduodame standartinę techninę informaciją (susijusią su jūsų naudojamo kortelės arba ofšorinio banko įterpto įrenginio numeriu) kitiems operatoriams, tvarkantiems operacijas, susijusias su kortelėmis, arba tvarkantiems operacijas per įterptus įrenginius, kad įgalintų, apribotų arba neleistų įvykti sandoriams (pvz., padaryti neaktyvia prarastą kortelę, dienos limitus ir pan.).

VII. Ar Jūsų duomenys bus perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų?

Mes perduodame Jūsų duomenis už EEE ribų (įskaitant Europos Sąjungą, Norvegiją, Lichtenšteiną ir Islandiją) tik ta apimtimi, kiek pagal įstatymus leidžiama perduoti duomenis siekiant teikti su rinkliavomis susijusias paslaugas EEE nepriklausančiose šalyse. Duomenų perdavimas vyksta tik pagal Jūsų prašymą, kaip nurodyta Jūsų užsakyme dėl tokių paslaugų naudojimo, ir tik tada, kai tai būtina tokių paslaugų teikimui Jūsų interesais. Teisinis pagrindas: BDAR 49 straipsnio 1 dalies b ir c punktai.

VIII. Duomenys apie sandorį ir buvimo vietą

Teikdami paslaugas Jums mes tvarkome duomenis apie Jūsų sandorį ir, atitinkamai, buvimo vietą (susijusius su sandorio vieta).
Sandorių duomenys tvarkomi siekiant vykdyti sutartis, valdyti priėmimo tinklą ir atsiskaitymus su kitais prekių ir paslaugų operatoriais ar teikėjais, nustatyti ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir užtikrinti priėmimo tinklo ir paslaugų saugumą; nustatyti, užtikrinti ir vykdyti pretenzijas; saugoti duomenis būsimiems įgaliotųjų įstaigų bylų nagrinėjimams (minimaliam laikotarpiui, nustatytam Buhalterinės apskaitos įstatyme ar kituose reglamentuose – iki senaties termino pabaigos); tiesioginės rinkodaros tikslais – duomenys bus tvarkomi gavus Jūsų sutikimą. Sandorių duomenys, kuriuos mes naudojame, yra duomenys apie mūsų paslaugų ir mūsų priėmimo tinklo naudojimo būdą, ypač tie duomenys, kurie yra susiję su naudojimo laiku, dažnumu ir būdu.
Mes galime tvarkyti ir saugoti sandorio duomenis sutarties galiojimo laikotarpiu, o nutraukus sutartį – pretenzijų arba kitų teisinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiui.
Mes tvarkome buvimo vietos duomenis (duomenys, rodantys Jūsų transporto priemonės buvimo vietą, gauti sandorio vietos nustatymo pagrindu) šiais tikslais: mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas, tiesioginė rinkodara, įskaitant profiliavimą, t. y., mūsų pasiūlymo pritaikymas toms vietoms, kur Jūs naudojotės mūsų paslaugomis (pagal Jūsų sutikimą); papildomų paslaugų teikimas, jei tokie duomenys yra būtini jų teikimui (pagal Jūsų sutikimą).
Mes galime tvarkyti visiškai anoniminius (t. y., neturinčius su klientu susijusios informacijos) sandorio ir buvimo vietos nustatymo duomenis statistikos, su veiklos rezultatais susijusios analizės ar būtinybės išplėsti ir valdyti mūsų priėmimo tinklą arba apibrėžti mūsų pasiūlymo diapazoną tikslais.
Gavę jūsų sutikimą, šiuos duomenis galime naudoti ir kitais tikslais.

IX. Kokias teises Jūs turite davę savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis?

Jūs turite šias teises:
- gauti prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir juos ištaisyti,
- ištrinti Jūsų duomenis,
- apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą,
- perkelti duomenis,
- prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui,
- atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu, nedarant įtakos ankstesnio duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas pagal Jūsų sutikimą iki jo atšaukimo, teisėtumui (jei duomenys tvarkomi pagal Jūsų sutikimą).

X. Skundų pateikimas

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui, jei Jūs manote, kad tvarkant Jūsų asmens duomenis yra pažeidžiamos Asmens duomenų apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo Direktyva 95/46/EB (BDAR), nuostatos.

XI. Cookies

Cookie-Liste

 

Unbedingt erforderliche Cookies

Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _dc_gtm_UA-xxxxxxxx Erstanbieter
web.uta.com OptanonAlertBoxClosed , cookietest , OptanonConsent , fe_typo_user Erstanbieter
cdn.cookielaw.org OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _hjFirstSeen _gclxxxx _hjTLDTest _hjAbsoluteSessionInProgress _hjSession_xxxxxx _hjSessionUser_xxxxxx _uetvid _hjid Erstanbieter
web.uta.com _ga _hjIncludedInPageviewSample _hjIncludedInSessionSample _pctx _gat_UA- _gid _pprv _pcid Erstanbieter
consent.cookiebot.com CookieConsent Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com mp__utmz mp__utmc mp__utma mp__utmb Erstanbieter
uta.com weird_get_top_level_domain Erstanbieter
www.clarity.ms CLID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com _gat_UA-XXXXXX-X ln_or Erstanbieter
uta.com _uetsid _fbp Erstanbieter
c.bing.com SRM_B Drittanbieter
google.com CONSENT Drittanbieter
linkedin.com lidc, AnalyticsSyncHistory, li_sugr Drittanbieter
bing.com MUID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
linkedin.com bcookie, UserMatchHistory Drittanbieter
www.facebook.com   Drittanbieter
www.linkedin.com bscookie Drittanbieter